พระพุทธองค์ก็ทรงทำนา

พิสูจน์
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

พระพุทธองค์ก็ทรงทำนา

ครั้งหนึ่งกสิภารทวาชพราหมณ์กำลังลังเตรียมไถ หว่านข้าว ในฤดูทำนา ในตอนเช้าขณะกำลังเลี้ยงอาหารกันพระพุทธเจ้าก็เสด็จมาบิณฑบาต พราหมณ์ผู้นี้กล่าวว่าพวกเขา ไถ หว่าน ทำนาจึงได้ผลผลิตข้าวมาบริโภค ขอให้พระพุทธองค์ ทรงทำนาบ้างเถิด จะได้มีผลผลิตข้าวมาบริโภคบ้าง

พระพุทธองค์ตรัสว่าพระองค์ก็ทรงทำนา ทรงไถ หว่าน และมีผลผลิตมาบริโภคเช่นกันโดย

มีศรัทธาเป็นต้นข้าว ความเพียรเป็นฝน ปัญญาเป็นแอก และไถ หิริเป็นงอนไถ

ใจเป็นเชือก สติเป็นผาลและปฏัก ผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้คือ นิพพาน

การทำนาของพระพุทธองค์ทำแล้วพ้นทุกข์

ไม่เหมือนชาวนาไทยปัจจุบันยิ่งทำยิ่งทุกข์

(แหล่งอ้างอิงหนังสือพระพุทธกิจ ๔๕ พรรษา ของสุรีย์ มีผลกิจ)

ครูพิสูจน์เรียบเรียงนำเสนอ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ภูมิปัญญาภาษาไทยความเห็น (0)