คนเราเลือกเกิดเองได้

พิสูจน์
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ใครว่าคนเราเลือกเกิดไม่ได้ ไม่น่าจะใช่

คนเราเลือกเกิดได้ เพราะ

กรรมของตนเองเป็นแดนเกิด

คุณอยากเกิดเป็นอะไรก็ทำกรรมอย่างนั้น

ลองมาเลือกดู

๑. ถ้าคุณอยากเกิดเป็นสัตว์นรก ก็จงทำชั่ว พูดชั่ว คิดชั่วทั้งปวง

๒. ถ้าคุณอยากเกิดเป็นเปรต ก็จง โลภ ตระหนี่ ฉ้อโกง ทุจริต คอรัปชั่น เห็นแก่ตัว

๓. ถ้าคุณอยากเกิดเป็นอสุรกาย ก็จง โกรธ แค้น อาฆาต พยาบาท จองเวร เบียดเบียนสัตว์โลก

๔. ถ้าคุณอยากเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉาน ก็จง หลง มัวเมา เพลิดเพลินยึดมั่นในลาภ ยศ สรรเสริญ เกียรติ กาม รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส อารมณ์

๕. ถ้าคุณอยากเกิดเป็นมนุษย์ ก็จงก่อกรรมดีและอาจมีชั่วบ้าง และสะสมบุญคือถือศีล ๕

๖. ถ้าคุณอยากเกิดเป็นเทวดา และ นางฟ้า ก็จง ปฏิบัติตามกุศลบถกรรม ๑๐ กระทำบุญกิริยาวัตถุ ๑๐ ด้วยความศรัทธา มีศีล จาคะ สุตะ ปัญญา หิริ โอตตัปปะ

๗. ถ้าคุณอยากเกิดเป็นพรหม ก็จง ประพฤติพรหมจรรย์ บำเพ็ญจิตภาวนา จนได้รูปฌาน อรูปฌาน การเจริญ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา

๘. ถ้าคุณไม่อยากเกิด แต่อยากเป็นพระอรหันต์ บรรลุธรรมสูงสุด คุณก็ต้องเจริญวิปัสสนากรรมฐาน จนละกิเลส ตัณหา อุปาทาน ทิฏฐิ กรรม อวิชชาได้

ดังพุทธพจน์ที่ว่าสัตวโลกย่อมเป็นไปตามกรรมนั้นแล

(แหล่งอ้างอิง หนังสือแก่นธรรม ของฐาปนา บุญหล้า)

ครูพิสูจน์เรียบเรียงนำเสนอ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ภูมิปัญญาภาษาไทยความเห็น (0)