บันทึกความทรงจำ(๘) : วิสัยทัศน์

เราจะได้ยินอยู่บ่อย ๆ ว่า...คนนั่นไม่มีวิสัยทัศน์ คนนี่ไม่มีวิสัยทัศน์..

ในการสอบคัดเลือกเพื่อเลื่อนแต่งตั้งเป็นผู้บริหารในหน่วยงานราชการ หรือ เอกชน ก็จะมีการแสดงวิสัยทัศน์ของผู้ที่เข้าสอบคัดเลือกต่อคณะกรรมการคัดเลือก อยู่เสมอ

ผู้เขียนในช่วงที่สอบเพื่อเลื่อนแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการฯครั้งแรก นอกจากจะมีการสอบข้อเขียนแล้ว ก็จะมีการสอบสัมภาษณ์เช่นกัน โดยให้ผู้ที่ผ่านการสอบข้อเขียน จะต้องเข้าสอบสัมภาษณ์ต่อคณะกรรมการ โดยกำหนดให้แสดงวิสัยทัศน์ด้วยการเสนอ Powerpoint เป็นเวลา ๑๕ นาที ต่อหน้าคณะกรรมการ

ส่วนมากผู้ที่เข้าสอบจะกล่าวถึงความมุ่งมั่นที่จะทำงานให้เกิดผลอย่างไร ทำด้วยวิธีใด จะใช้อะไรบ้าง ผลจะออกมาอย่างไร หากมีปัญหาจะมีวิธีการแก้ไขอย่างไรบ้าง? หลังจากนำเสนอแล้ว คณะกรรมการก็จะสอบถามในสิ่งที่เราเสนอนั้น ทำได้จริงหรือไม่ ทำอย่างไร ดูความเป็นไปได้ว่า...เป็นแค่ความฝัน หรือ ฝันที่เป็นจริง...

ผู้ที่ไม่ผ่านการสอบคัดเลือก ส่วนมากจะีปัญหาในการนำเสนอ ตลอดจนแผนงาน/โครงการที่เราจะทำ มีความเป็นไปได้แค่ไหนอย่างไร บางคนไม่สามารถตอบคำถามคณะกรรมการให้กระจ่างได้ ก็คงต้องรับสภาพ มีบางคนที่ผู้เขียนเห็นว่า...เป็นคนเก่ง มีความรู้ความสามารถดี และเป็นที่ยอมรับของคนส่วนมาก แต่ก็สอบไม่ผ่าน...เป็นที่น่าเสียดาย

มีเพื่อนคนหนึ่ง เป็นคนที่เก่งมาก เข้าสอบทุกครั้งก็จะมีชื่อสอบผ่านข้อเขียนติดมาทุกครั้ง แต่ผลปรากฎว่า...สอบสัมภาษณ์ที่ไรก็ไม่ผ่านทุกครั้งเช่นกัน...ต่อมาก็ได้ทราบว่า มีความท้อแท้ในชีวิตราชการ จึงได้เข้าโครงการก่อนเกษียณอายุราชการไปเสียแล้ว...เป็นที่น่าเสียดาย

ได้อ่านหนังสือ Essential Management Tools เขียนโดย สุธี ปิงสุทธิวงศ์ ได้เขียนถึงความหมายของวิสัยทัศน์ไว้ ทำให้มีความเข้าใจได้ง่ายขึ้น และทำให้รู้ว่า...ที่นำเสนอไปนั่น ใช่หรือไม่!!!

วิสัยทัศน์ (Vision) หมายถึง " สภาวะที่องค์กรต้องการเป็นในอนาคต " เป็นการอธิบายถึงทิศทางที่องค์กรจะมุ่งไป สิ่งที่องค์กรจะเป็น หรือ ภาพลักษณ์ที่องค์กรต้องการให้ผู้อื่นรับรู้ในอาคต

วิสัยทัศน์ เปรียบเสมือนภูเขาสูง ที่องค์กรต้องการจะไปให้ถึง เปนสิ่งที่ท้าทาย แต่สามารถบรรลุถึงได้ และมีกรอบเวลาที่ชัดเจนว่าจะไปให้ถึงภายในกี่ปี

วิธีการกำหนด จะกำหนดเป็นลักษณะระบุตัวเลขเชิงปริมาณหรือคุณภาพ การเป็นต้นแบบ การเอาชนะคู่แข่ง หรือการเปี่ยนแปลงภายในองค์กร ก็ได้

บางครั้งความเข้าใจของเรา กับ ตามตำราก็มีความคลาดเคลื่อนได้ เพราะสิ่งท่ี่เรารู้ เกิดจากการกระทำ ...แต่การกระทำ ที่ขาดหลักการ และทฤษฎี ก็อันตายเช่นกัน....

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ร้อยคมคิด เพื่อชีวิตที่ดีความเห็น (0)