พิธีสรงน้ำขอพรปฐมจารย์ และคณะผู้บริหาร

มมร วิทยาเขตร้อยเอ็ด : เมื่อวันอังคารที่ 28 เมษายน 2558 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด จัดพิธีสรงน้ำ ขอพรจากพระราชธรรมานุวัตร พระธรรมฐิติญาณ ปมาจารย์ผู้ก่อตั้ง พระราชปริยัติวิมล เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด(ธ) และคณะผู้บริหาร เนื่องในประเพณีสงกรานต์เพื่อความเป็นสิริมงคล โดยมีบุคลากรและนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติเข้าร่วมในพิธี.

คณะผู้บริหารและบุคลากร มมร วิทยาเขตร้อยเอ็ด สรงน้ำขอพรจากพระเถระ


นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การศึกษา การทำงานความเห็น (0)