โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน : 1

มมร วิทยาเขตร้อยเอ็ด : ตามที่ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ได้รับงบประมาณโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปีงบประมาณ 2558 และมอบหมายให้งานฝึกอบรมและพัฒนา ฝ่ายบริหารทั่วไปและบริการวิชาการ ศูนย์บริการวิชาการ มมร วิทยาเขตร้อยเอ็ดเป็นผู้รับผิดชอบและบริหารโครงการฯ นั้น

ซึ่งทางผู้รับผิดชอบโครงการได้เปิดให้วัดต่าง ๆ ที่จัดโครงการบรรพชาสามเณรได้เสนอโครงการเพื่อขอรับเงินสนับสนุน นั้น ซึ่งในปีงบประมาณ 2558 นี้มีวัดที่เสนอโครงการฯ ต่อ มมร วิทยาเขตร้อยเอ็ด จำนวน 19 วัดเพื่อขอรับงบประมาณและทางผู้รับผิดชอบโครงการก็ได้พิจารณาให้การสนับสนุนงบประมาณทุกวัด และมีบางวัดที่ได้ส่งรายงานผลการดำเนินงานพร้อมเอกสารให้ มมร วิทยาเขตร้อยเอ็ดแล้ว

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การศึกษา การทำงานความเห็น (0)