​นักการเงินต่อความรับผิดชอบต่อสังคม


แหล่งอ้างอิงรูปภาพ : https://www.scblife.co.th/CSR/CSRActivity/2708

นักการเงินต่อความรับผิดชอบต่อสังคม

ความรับผิดชอบต่อสังคมส่งผลต่อภาพลักษณ์ของกิจการและอาจส่งผลต่อผลการดำเนินงานเกี่ยวข้องกับการมีจิตสาธารณะ ผู้มีส่วนได้เสีย สังคม สิ่งแวดล้อมและ เศรษฐกิจ และการที่จะเป็นนักการเงินที่ดีควรต้องปฏิบัติตัวดังต่อไปนี้

  • 1.มีจรรยาบรรณในวิชาชีพของตนเอง
  • 2.มีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและเพื่อนร่วมงาน
  • 3.มีความเมตตาต่อลูกจ้างในบริษัทของตน
  • 4.มีความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเอง
  • 5.ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ช่วยเหลืองานสังคม
  • 6.มีศีล 5 ประพฤติตนเป็นคนดี

เพื่อให้เป็นนักการเงินที่ดีต่อสังคมเราควรปฏิบัติตนตามดังนี้ เพื่อความสำเร็จความเจริญก้าวหน้าในอนาคต


ผู้เขียนบทความ:นางสาวพนิดาจันทร

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Panida Jantornความเห็น (0)