บันทึกความทรงจำ(๗): การกำหนดตัวชี้วัด

เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๙.๒๐ น. สำนักงานพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานอัยการสูงสุด ได้จัดการประชมคณะอนุกรรมการฯ โดยมี ท่านผู้ตรวจการอัยการ เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดตัวชี้วัดและติดตามการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับสำนักงานในส่วนกลางและสำนักงานอัยการ/สำนักงานคดีในต่างจังหวัด ณ ห้องประชุม ๙๐๑ ชั้น ๙

ที่ประชุมได้พิจารณาร่างกรอบการดำเนินงานตามคำรับรองการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับสำนักงานฯประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ มีหน่วยงานที่จะต้องดำเนินการจำนวน ๒ กลุ่มโดยกลุ่มที่ ๑ : ได้แก่ สำนักงานส่วนกลาง และสำนักงานในระดับภาค ลงนามกับอัยการสูงสุด กลุ่มที่ ๒ : สำนักงานในระดับจังหวัด ลงนามกับ อธิบดีอัยการภาค และอธิบดีอัยการสำนักงานคดีแรงงานภาค

สำหรับสำนักงานที่จะลงนามตามคำรับรองได้แก่สำนักงานที่ไม่เกี่ยวกับคำีในส่วนกลางจำนวน ๗ สำนักงาน สำนักงานส่วนราชการธุรการ จำนวน ๓ สำนักงาน และสำนักงานที่เกี่ยวกับคดีอีกจำนวน ๔๖ สำนักงาน นอกจากนี้ยังรวมถึงสำนักงานอัยการจังหวัดจังหวัด สำนักงานคดีศาลแขวง และสำนักงานคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอีกด้วย

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการในระดับสำนักงานปี ๒๕๕๘ โดยมีแนวคิดในการกำหนดตัวชี้วัด ได้แก่ งานใหม่ ๆ ที่จะมุ้งเน้น และงานที่เป็นการพัฒนางานประจำตามยุทธศาสตร์ ที่ได้กำหนดเป็นตัวชี้วัดในระดับองค์กร และงานที่ดำเนินการปติ ซึ่งเป็นตัวชี้วัดตามบทบาทหน้าที่ เพื่อกำหนดเป็นตัวชี้วัดในะดับสำนักงาน

แนวทางการถ่ายทอดเป้าหมายและกำหนดตัวชี้วัดระดับสำนักงาน โดยกำหนดจากวิสัยทัศน์ ภารกิจหลัก/พันธกิจ มาเป็าเป้าหมายขององค์กร ถ่ายทอดสู่เป้าหมายของสำนักงาน ลงไปยังสำนักงานอัยการพิเศาฝ่าย และเป้าหมายระดับบุคคล ตามลำดับ

ส่วนแนวทางการกำหนดน้ำหนักของตัวชี้วัด ให้น้ำหนักมากสำหรับตัวชี้วดที่มีความสำคัญต่อผลสำเร็จขององค์กรและหน่วยงานหรือผลสำเร็จที่ได้มีผลกระทบสูงต่อการบรรลุเป้าหมายตามภารกิจ ให้น้ำหนักมากในตัวชี้วัดที่ใช้วัดผลโดยตรง และมีความน่าเชื่อถือมาก และให้น้ำหนักมากในตัวชี้วัดที่วัดผลได้ชัดเจน ภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนด

หากได้มีการลงนามตามคำรับรองดังกล่าว ก็จะทำให้การปฏิบัติราชการระดับสำนักงาน มีประสิทธิภาพและมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น และทำให้คคณะกรรมการสามารถติดตาม เร่งรัด และประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับสำนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ร้อยคมคิด เพื่อชีวิตที่ดีความเห็น (0)