3นบีนุฮ์ Nuh Prophet


น้ำท่วมโลก ถึง 350 ปี และท่านนบีนุฮ์เสียชีวิตตอนอายุ 950 ปี

بِـسْـــمِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِـيْــمِ

3ประวัติท่านนบีนุฮ์

Nabi Nuh

نَبِيِ نُوْحَ

กุรอานกล่าวถึงท่านนบีนุฮ์ (อ. [ [1]]) ถึง 43 ครั้ง ด้วยกัน เรื่องราวของท่านนบีนุฮ์ (อ.) ถูกกล่าวไว้พอสังเขปในซูเราะฮ์ อะอ์รอฟ , ชุอะรออ์ , เกาะมัร แต่ถูกกล่าวไว้ในซูเราะฮ์ นุฮ์และฮูดอย่างละเอียด

ท่านนบีนุฮ์ (อ.) มีคุณลักษณะโดดเด่นมากที่สุดท่านหนึ่งในหมู่บรรดาศาสดาทั้งหลาย ความโดดเด่นอันนี้มีผลมาจากสิ่งดังกล่าวต่อไปนี้

1- ได้รับตำแหน่งศาสดา" อูลุลอัซม์ "เป็นท่านแรก ท่าน นบีนุฮ์ (อ.) ถือเป็นบรรพบุรุษของบรรดาศาสดาที่มีเชื้อสายต่อจากท่านนบีอาดัม (อ.) เป็น

ศาสดาท่านแรกที่ได้รับตำแหน่ง อูลุลอัซม์ ซึ่งได้รับบทบัญญัติจากอัลลอฮฺและมีหน้าที่เผยแผ่บทบัญญัติ

ที่ได้รับมาแก่ มนุษยชาติทั้งหลาย

หนึ่ง ในคุณลักษณะพิเศษของท่านนบีนุฮ์ (อ.) คือ เป็นศาสดาท่านแรกที่ได้รับตำแหน่งอูลลุอัซม์ โดย ได้รับหน้าที่เผยแพร่บทบัญญัติที่ประทานจากพระเจ้าให้โดยเฉพาะ ชื่อของท่านถูกกล่าวไว้ในกุรอานโดยถูกกล่าวไว้ในกลุ่มเดียวกับ นบีอิบรอฮีม , นบีมูซา , อีซา อย่างเช่นในซูเราะฮ์ ชูรอ โองการที่ 13 กล่าวว่า :

"พระองค์ได้ทรงกำหนดศาสนาแก่พวกเจ้าเช่นเดียวกับที่พระองค์ได้ทรงบัญชาแก่นุฮ์ และที่เราได้วะฮีย์แก่เจ้าก็เช่นเดียวกับที่เราได้บัญชาแก่อิบรอฮิม และมูซา และอีซาว่า พวกเจ้าจงดำรงศาสนาไว้ให้คงมั่น และอย่าแตกแยกกันในเรื่องศาสนา แต่เป็นเรื่องใหญ่แก่พวกตั้งภาคีที่เจ้าเรียกร้อง เชิญชวนพวกเขาไปสู่ศาสนานั้น อัลลอฮฺทรงเลือกสำหรับพระองค์ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์ และทรงชี้แนะทางสู่พระองค์ผู้ที่ผินหน้าสู่พระองค์"

และในซูเราะฮ์ อะห์ซาบ โองการที่ 7 กล่าวว่า

"และจงรำลึกถึงขณะที่เราได้เอาคำมั่นสัญญาของพวกเขาจากบรรดานบีและจากเจ้า และจากนุฮ์ และอิบรอฮีม และมูซา และอิซา บุตรของ มัรยัม และเราได้เอาคำมั่นสัญญาอย่างหนักแน่นจากพวกเขา"

2- บิดาคนที่สองแห่งมนุษยชาติ

อีก หนึ่งคุณสมบัติที่ท่านนบีนุฮ์ (อ.) มีเหนือศาสดาท่านอื่นคือ เผ่าพันธ์มนุษย์สืบเชื้อสายมาจากท่าน เพราะหลังจากเหตุการณ์น้ำท่วมโลก ซึ่งไม่มีใครรอดชีวิตจากเหตุการณ์นี้เลยนอกจาก ท่านนบีนุฮ์ (อ.)เอง, ลูกของท่านและสาวกผู้ซื่อสัตย์บางคนเท่านั้น กุรอานกล่าวถึงเรื่องนี้ไว้ในซูเราะฮ์ ซอฟฟาต โองการที่ 76 - 82 ว่า :

" และเราได้ช่วยเขาและชุมชนของเขาให้พ้นจากทุกข์ภัยอันมหันต์ และเราได้ให้ลูกหลานของเขายังคงมีชีวิตเหลืออยู่ และเราได้ปล่อยทิ้งไว้ (เกียรติคุณ) แก่เขาในกลุ่มชนรุ่นหลัง ๆ ความศานติจงมีแด่นุฮ์ในหมู่ประชาชาติทั้งหลาย แท้จริง เช่นนั้นแหละเราจะตอบแทนผู้กระทำความดีทั้งหลายแท้จริง เขา(นุฮ์) อยู่ในปวงบ่าวของเราผู้ศรัทธา แล้วเราได้ให้พวกอื่นจมน้ำตาย

และกล่าวไว้ในซูเราะฮ์ฮูด โองการที่ 40 ว่า

"จนกระทั่งเมื่อคำบัญชาของเราได้มา และบนพื้นแผ่นดินน้ำได้พวยพุ่งขึ้น เรากล่าวว่า "จงบรรทุกไว้ในเรือจากทุกชนิดเป็นคู่ ๆ และครอบครัวของเจ้าด้วย เว้นแต่ผู้ที่พระดำรัสได้กำหนดแก่เขาไว้ก่อน และผู้ศรัทธาแต่ไม่มีผู้ศรัทธาร่วมกับเขานอกจากจำนวนเล็กน้อย"

การ รอดชีวิตของเหล่าสาวกผู้ซื่อสัตย์ เป็นผลมาจากความจำเริญและความเมตตาที่อัลลอฮฺ (ซบ.) มอบให้แก่ท่านนบีนุฮ์ (อ.) จากตรงนี้เองจึงถือได้ว่าท่านนบีนุฮ์ (อ.)คือบิดาท่านที่สองของมนุษยชาติต่อจากท่านนบีอาดัม (อ.)

3- มีอายุในการเผยแพร่ศาสนายาวนานที่สุด

อีก คุณสมบัติหนึ่งของท่านนบีนูฮ์ (อ.)ที่ถูกกล่าวถึงในกุรอานก็คือท่านมีอายุไขที่ยาวนานที่สุด ซึ่งเกี่ยวกับประเด็นนี้ถูกกล่าวไว้ในซูเราะฮ์อันกะบูตว่า "และโดยแน่นอนเราได้ส่งนุฮ์ไปยังหมู่ชนของเขา และเขาได้อยู่ร่วมกับพวกเขาหนึ่งพันปีเว้นห้าสิบปี (950 ปี)"

คำ ว่าหนึ่งพันปี ยกเว็นห้าสิบปีที่มาใช้แทนคำว่า เก้าร้อยห้าสิบปีนั้นเป็นการเน้นย้ำถึงการมีอายุที่ยืนยาวนานและมีช่วงเวลา การเผยแพร่ที่ยาวนานซึ่งศาสดาท่านอื่นไม่เคยถูกกล่าวถึงในลักษณะเช่นนี้เลย

นัก วิชาการมีความเห็นแตกต่างกันในประเด็นเกี่ยวกับอายุของท่านนบีนูฮ์ (อ.) ตั้งแต่การเกิดจนถึงเหตุการณ์น้ำท่วมโลกนั้น ตามคัมภีร์เตารอต กล่าวว่า อายุของท่านนบีนูฮ์รวมทั้งหมด 950 ปี หลังจากเหตุการณ์น้ำท่วมโลก ถึง 350 ปี และท่านนบีนุฮ์เสียชีวิตตอนอายุ 950 ปี

แต่หากดูตามความหมายของโองการที่กล่าวข้างต้น 950 ปีนั้นหมายถึงช่วงชีวิตที่ท่านทำหน้าที่เผยแพร่ศาสนาต่างหาก ซึ่งอายุไขของท่านจริงๆ แล้วมากกว่านั้น

คุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มชนท่านนบีนุฮ์

ใน ตอนแรกเรากล่าวถึง คุณสมบัติของท่านนบีนุฮ์ไปแล้ว ในตอนสองนี้เราจะขอกล่าวถึงคุณสมบัติของกลุ่มชนที่ท่านนบีนูฮ์ได้รับ หน้าที่ไปเผยแพร่สัจธรรม กุรอานกล่าวถึงคุณสมบัติของพวกเขาไว้ดังนี้

1- เป็นพวกบูชาเจว็ด หาก พิจารณาจากกุรอานและรายงานทางประวัติศาสตร์จะพบว่า ในสมัยของท่านนบีนุฮ์การบูชารูปปั้นเป็นความเชื่อหลักของชนในสมัยนั้น พวกเขาสร้างรูปจำลองพระเจ้าขึ้นมาและนำสิ่งดังกล่าวมาบูชากราบไหว้พร้อมทั้ง ให้ความสำคัญเป็นอย่างมากแต่กลับปฏิเสธการเรียกร้องไปสู่การมีพระเจ้าองค์ เดียวอย่างสิ้นเชิง

กุรอานกล่าวถึงกลุ่มชนดังกล่าวไว้ในซูเราะฮ์ นุฮ์ โองการที่ 23 ว่า : "และพวกเขาได้กล่าวว่า พวกท่านอย่าได้ทอดทิ้งพระเจ้าทั้งหลายของพวกท่านเป็นอันขาด พวกท่านอย่าได้ทอดทิ้ง วัดด์ และสุวาอ์ และยะฆูษ และยะอู๊ก และนัซร์ เป็นอันขาด"

2-เป็นกลุ่มชนที่โง่เขลาและดื้อด้าน

ความ โง่เขลาและความดื้อด้านได้ฝั่งรากลึกอยู่ในกลุ่มชนของท่านนบีนุฮ์ จนถึงขนาดที่ว่าพวกเขาไม่ยอมรับตรรกะและการเรียกร้องไปสู่สัจธรรมใดๆทั้ง สิ้น พวกเขาไม่รับฟังคำเรียกร้องไปสู่ความยุติธรรมและ เสรีภาพที่แท้จริงของมนุษย์ เลยแม้แต่น้อย กุรอานกล่าวถึงประเด็นนี้โดยยกคำกล่าวของท่านนบีนุฮ์ไว้ในซูเราะฮ์ นุฮ์ โองการที่ 7 ว่า : "และแท้จริงทุกครั้งที่ข้าพระองค์เรียกร้องเชิญชวนพวกเขาเพื่อที่พระองค์ท่านจะได้อภัยโทษให้แก่พวกเขา พวกเขาก็เอานิ้วมืออุดรูหูของพวกเขา และเอาเสื้อผ้าของพวกเขาคลุมโปง และพวกเขายังดื้อรั้น และหยิ่งยะโสด้วยความจองหอง "

3-สังคมเต็มไปด้วยการกดขี่และความเสื่อมเสียสังคม ของกลุ่มชนที่ท่านนบีนุฮ์ใช้ชีวิตอยู่เต็มไปด้วยการกดขี่และความเสื่อม เสียจนถึงขนาดที่ท่านนบีนุฮ์เองไม่มีความหวังที่จะทำให้พวกเขาศรัทธาในพระ เจ้าอีกต่อไป กุรอานกล่าวถึงประเด็นดังกล่าวจากคำของท่านศาสดานุฮ์ไว้ในซูเราะฮ์นุ ฮ์โองการที่ 26-27 ว่า : " และนุฮ์ได้กล่าวว่า ข้าแต่พระเจ้าของข้า ขอพระองค์ทรงอย่าปล่อยให้พวกปฏิเสธศรัทธาหลงเหลืออยู่ในแผ่นดินนี้เลย * เพราะแท้จริง หากพระองค์ทรงปล่อยให้พวกเขาหลงเหลืออยู่ พวกเขาก็จะทำให้ปวงบ่าวของพระองค์หลงผิด และพวกเขานั้นจะให้กำเนิดแต่พวกเลวทราม พวกปฏิเสธศรัทธาเท่านั้น "

4-เป็นกลุ่มชนที่หลงใหลในอำนาจและทรัพย์สิน

กลุ่ม ชนของท่านนบีนุฮ์เป็นกลุ่มชนที่หลงใหลและเชื่อฟังผู้ที่มีอำนาจและคนที่ ร่ำรวยเพี่อให้ได้ทรัพย์สินมาครอบครองพวกเขาใช้เล่ห์และอุบายหลอกลวงกัน เองอย่างน่ารังเกียจที่สุด กุรอานกล่าวถึงประเด็นดังกล่าวจากคำของท่านนบีนุฮ์ ไว้ในซูเราะฮ์นุฮ์ โองการที่ 21-22 ว่า : "นุฮ์ได้กล่าวว่า ข้าแต่พระเจ้าของข้า พระองค์ แท้จริงพวกเขาได้ฝ่าฝืนข้าพระองค์และเชื่อฟังผู้ที่ทรัพย์สินและลูกหลานของเขามิได้เพิ่มพูนอันใดแก่เขานอกจากการขาดทุน "

5- เป็นกลุ่มชนที่มีผู้ศรัทธาอยู่น้อยมาก

ความ เสื่อมเสียและการปฏิเสธการมีพระเจ้าองค์เดียวถึงแม้จะมีให้เห็นทั่วไปใน กลุ่มชนอื่น แต่ในกลุ่มชนของท่านนบีนุฮ์เป็นสิ่งที่ฝังรากลึกจนยากที่จะแก้ไขได้ จนถึงขนาดที่ว่าท่านนบีนุฮ์ใช้เวลาถึง 950 ปีในการเผยแพร่สัจธรรมแต่มีเพียง 80 คนเท่านั้น !!! ที่ตอบรับคำเรียกร้องท่านศาสดานุฮ์

มีรายงานฮะดิษจากศาสดามุฮัมมัดที่กล่าวเกี่ยวกับประเด็นนี้ว่า : " แท้จริงท่านนบีนุฮ์ได้เผยแพร่เรียกร้องกลุ่มชนของตัวเองเป็นเวลาถึง 950 ปี และอัลลอฮฺทรงกล่าวถึงคุณสมบัติของพวกเขาที่มีจำนวนผู้ศรัทธาน้อยมาก และท่านศาสดามุฮัมมัดกล่าวว่า : พวก เขาไม่ได้ศรัทธาต่อนุฮ์เลยนอกจากคนจำนวนน้อยนิดเท่านั้นที่ศรัทธาต่อเขา มีคนปฏิบัติตามฉันตั้งแต่ฉันยังมีอายุน้อยจนกระทั่งฉันแก่ชรา แต่ในขณะที่ไม่มีคนศรัทธาต่อนุฮ์เลยจนกระทั่งเขาชราภาพ "

และมีสายรายงานจากท่านอิบนิอับบาสว่า ท่านนบีมุฮัมมัดกล่าวว่า : " ท่านนบีนุฮ์นำสาวกเพียง 80 คนขึ้นเรือไปพร้อมกับท่านด้วย "

กุรอานกล่าวถึงประเด็นนี้ไว้ในซูเราะฮ์ ฮูด โองการที่ 25 – 26 ว่า : " และโดยแน่นอน เราได้ส่งนุฮ์ไปยังกลุ่มชนของเขา (โดยกล่าวว่า) "แท้ จริงฉันเป็นผู้ตักเตือนอันแน่ชัดแก่พวกท่านแล้วคือพวกท่านอย่าเคารพภักดีผู้ ใดนอกจากอัลลอฮฺ แท้จริงฉันกลัวแทนพวกท่านถึงการลงโทษในวันอันเจ็บปวด "

ท่าน นบีนูฮ์ใช้ความพยายามทั้งกลางวันและกลางคืนในการเรียกร้องประชาชนไปสู่ อิสระภาพที่แท้จริง กุรอานกล่าวถึงเรื่องนี้ในซูเราะฮ์ นุฮ์ โองการที่ 5 ว่า " เขากล่าวว่า ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ แท้จริงข้าพระองค์ได้เรียกร้องเชิญชวนหมู่ชนของข้าพระองค์ทั้งกลางคืนและกลางวัน "

กุรอานยังกล่าวถึงประเด็นนี้อีกในซูเราะฮ์ นุฮ์ ครั้นแล้วข้าพระองค์ได้เรียกร้องเชิญชวนพวกเขาอย่างเปิดเผย แล้วข้าพระองค์ก็ได้ประกาศแก่พวกเขาอย่างงการที่ 8 – 9 ว่า : "เปิดเผย อีกทั้งข้าพระองค์ยังได้บอกกล่าวแก่พวกเขาอย่างลับ ๆ อีกด้วย "

ท่าน นบีนูฮ์ทำทุกวิถีทางในการนำเสนอสัจธรรมและสร้างความเข้าใจให้กับประชาชน เพื่อนำพวกเขาไปสู่การเคารพภักดีพระเจ้าองค์เดียว ท่านกล่าวถึงคุณลักษณะอันสูงส่งของพระเจ้า กล่าวถึงความโปรดปรานที่พระเจ้าทรงประทานให้แก่มนุษย์โดยหวังว่าจะโน้มน้าว หัวใจของพวกเขาไปสู่ความเชื่อในพระเจ้าองค์เดียว กุรอานกล่าวถึงประเด็นนี้ในซูเราะฮ์ นุฮ์ โองการที่ 10 – 16 ว่า

" ข้า พระองค์ได้กล่าวว่า พวกท่านจงขออภัยโทษต่อพระเจ้าของพวกท่านเถิด เพราะแท้จริงพระองค์เป็นผู้ทรงอภัยโทษอย่างแท้จริง พระองค์จะทรงหลั่งน้ำฝนอย่างมากมายแก่พวกท่าน และพระองค์จะทรงเพิ่มพูนทรัพย์สินและลูกหลานแก่พวกท่านและจะทรงทำให้มีสวน มากหลายแก่พวกท่าน และจะทรงทำให้มีลำน้ำมากหลายแก่พวกท่าน ทำไมพวกท่านจึงไม่สำนึกถึงความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮฺและโดยแน่นอนพระองค์ทรง สร้างพวกท่านตามลำดับขั้นตอน พวกเจ้าไม่เห็นดอกหรือว่าอัลลอฮฺทรงสร้างชั้นฟ้าทั้งเจ็ดเป็นชั้น ๆ อย่างไร และทรงทำให้ดวงจันทร์ในชั้นฟ้าเหล่านั้นมีแสงสว่าง และทรงทำให้ดวงอาทิตย์มีแสงจ้า "

หมดหวังในความศรัทธาของกลุ่มชน

ท่าน นบีนูฮ์ไม่เคยได้รับสิ่งใดเป็นการตอบแทนในความพยามอย่างมากมาย เพื่อชี้นำมนุษย์ นอกจากการถูกกลั่นแกล้ง การข่มขู่ และการเป็นศัตรูเท่านั้น กุรอานกล่าวถึงประเด็นนี้ไว้ในซูเราะฮ์ ชุอารออ์ โองการที่ 116 ว่า :

" พวกเขากล่าวว่า โอ้นุฮ์ หากท่านไม่หยุดยั้งแน่นอนท่านจะอยู่ในหมู่ผู้ถูกขว้างด้วยก้อนหิน "

ความ ดื้อรั้นของกลุ่มชนของท่านนบีนูฮ์ ถึงขนาดที่ว่าบ่าวผู้อดทนอย่างท่านนบีนูฮ์ ต้องร้องขอต่ออัลลอฮฺให้ตัวเองรอดพ้นจากความเลวร้ายของกลุ่มชนนี้ กุรอานกล่าวถึงเรื่องนี้ไว้ในซูเราะฮ์ ชุอารออ์ โองการที่117 – 118 ว่า

" เขา กล่าวว่า ข้าแต่พระเจ้าของฉัน แท้จริงหมู่ชนของฉันปฏิเสธฉัน ดังนั้นขอพระองค์ทรงตัดสินระหว่างฉันกับพวกเขาโดยยุติธรรมเถิด และทรงโปรดช่วยฉัน และบรรดาผู้ศรัทธาที่อยู่ร่วมกับฉันให้รอดพ้นด้วยเถิด "

ท่าม กลางความเลวร้ายและการกลั่นแกล้งจากกลุ่มชนของท่านนบีนุฮ์ ท่านมิได้ทอดทิ้งพวกเขาเลย จนกระทั่งมีคำสั่งจากพระผู้เป็นเจ้าให้ท่านสร้างเรือ มีคำสั่งให้สร้างเรือ

ช่วง ชีวิตที่ถือว่าเป็นช่วงที่ยากลำบากที่สุดของท่านนบีนุฮ์ คือช่วงเวลาในการสร้างเรือ เพราะช่วงนี้เองท่านถูกข่มขู่ ถูกกลั่นแกล้งแม้กระทั่งถูกทรมานอย่างรุนแรงที่สุด กุรอานกล่าวถึงประเด็นนี้ไว้ในซูเราะฮ์ ฮูด โองการที่ 36 – 37 ว่า :

" และได้มีวะฮ์ยูแก่นุฮ์ว่า "แท้ จริงจะไม่มีผู้ใดจากหมู่ชนของเจ้าศรัทธา เว้นแต่ผู้ที่ได้ศรัทธาแล้ว ดังนั้น เจ้าอย่าเศร้าหมองในสิ่งที่พวกเขากระทำ และเจ้าจงสร้างเรือต่อหน้าเราและตามคำบัญชาของเรา และอย่ามาพูดกับข้า ถึงบรรดาผู้อธรรม แท้จริงพวกเขาจะถูกจมน้ำตาย "

หลัง จากได้รับคำสั่งจากอัลลอฮฺให้สร้างเรือ ท่านได้เริ่มสร้างเรืออย่างมุ่งมั่น แต่พื้นที่ที่ท่านนบีนุฮ์อาศัยอยู่เป็นพื้นที่ที่เป็นทะเลทรายห่างไกลจาก แม่น้ำและทะเล ด้วยเหตุนี้เองการสร้างเรือในสภาพที่อยู่ท่ามกลางทะเลทรายเป็นเรื่องน่าแปลก สำหรับกลุ่มชนของท่านอย่างยิ่ง ทุกครั้งที่พวกเขาเดินผ่านและเห็นท่านนบีกำลังสร้างเรือ พวกเขาจะเยาะเย้ย และกลั่นแกล้งเป็นประจำ

กุรอานกล่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้ ไว้ในซูเราะฮ์ ฮูด โองการที่ 38 ว่า : " และเขาได้สร้างเรือ และคราใดที่บุคคลชั้นนำจากหมู่ชนของเขาเดินผ่านเขา (นุฮ์) พวกเขาก็เยาะเย้ย เขาก็จะกล่าวว่า"หากพวกท่านเยาะเย้ยพวกเรา แท้จริงเราก็จะเยาะเย้ยพวกท่านเช่นเดียวกับที่พวกท่านเยาะเย้ย "

จาก อายะฮ์ข้างต้นบ่งชี้ว่า พวกมีอำนาจในกลุ่มชนของท่านศาสดานูฮ์ จะคอยกลั่นแกล้งท่านและสาวกของท่านอยู่ตลอดเวลา ใครก็ตามที่ผ่านมาเห็นท่านนบีนุฮ์ จะกล่าวเย้ยหยันท่าน บางคนกล่าวว่า " โอ้นุฮ์ นอกจากเจ้าจะเป็นนบีแล้วยังเป็นช่างไม้ด้วยนะ " หรือบางคนกล่าวว่า " สร้างเรือบนบกแบบนี้ เจ้าจะใช้มันเมื่อไหร่กัน "

กุรอานกล่าวถึงคำตอบท่านนบีนุฮ์ ที่กล่าวตอบแก่พวกเขาไว้ในซูเราะฮ์ ฮูด โองการที่39 ว่า :

" แล้วพวกท่านก็จะรู้ว่าผู้ใดที่การลงโทษอันอัปยศจะมายังเขา และการลงโทษยาวนานจะประสบแก่เขา "

อย่าง ไรก็ตามท่านนบีนุฮ์ได้สร้างเรือตามคำสั่งของอัลลอฮฺจนเสร็จ หลังจากนี้เองเป็นช่วงเวลาที่ท่านนบีนุฮ์รอคำสั่งจากอัลลอฮฺอีกครั้งเพื่อ ให้พระองค์ทรงทำให้เกิดพายุและน้ำท่วมเหตุการณ์ น้ำท่วมโลกเป็นช่วงสุดท้ายของการรอคอยของท่านนบีนุฮ์ เป็นช่วงเวลาแห่งการพิสูจน์ถึงความอ่อนแอของบรรดาเจว็ดและพวกบูชาเจว็ดทั้ง หลายรวมทั้งเป็นการพิสูจน์ถึงความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮฺ (ซ.บ. [ [2]])

หลัง จากที่ท่านนบีนุฮ์ ได้เห็นสัญญานต่าง ๆ ที่แสดงถึงการเกิดน้ำท่วมโลก ท่านได้รับคำสั่งจากอัลลอฮฺให้นำสัตว์ทั้งหลายขึ้นเรือ ท่านนบีนุฮ์ได้นำสัตว์แต่ละชนิดขึ้นเรือเป็นคู่ ๆ พร้อมทั้งบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหมด ( ยกเว้นภรรยาและบุตรชายของท่านเอง ) โดยก้าวขึ้นเรือด้วยพระนามแห่งอัลลอฮฺและหัวใจที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความหวัง ในความเมตตาของพระองค์กุรอานกล่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้ในซูเราะฮ์ ฮูด โองการที่ 40 – 41 ว่า - จนกระทั่งเมื่อคำบัญชาของเราได้มาและบนพื้นแผ่นดินน้ำได้พวยพุ่งขึ้น เรากล่าวว่า " จงบรรทุกไว้ในเรือจากทุกชนิดเป็นคู่ ๆและครอบครัวของเจ้าด้วย เว้นแต่ผู้ที่พระดำรัสได้กำหนดแก่เขาไว้ก่อนและผู้ศรัทธาแต่ไม่มีผู้ศรัทธาร่วมกับเขานอกจากจำนวนเล็กน้อยและเขากล่าวว่า "พวกท่านจงลงในเรือด้วยพระนามของอัลลอฮฺ ทั้งในยามแล่นของมันและในยามจอดของมัน แท้จริงพระเจ้าของฉันเป็นผู้ทรงอภัย ผู้ทรงเมตตาเสมอ "

หลัง จากที่ท่านนบีนุฮ์และบรรดาสาวกผู้ศรัทธาขึ้นเรือแล้ว มีคำสั่งจากฟากฟ้าให้ลงโทษกลุ่มชนผู้ปฎิเสธ เมื่อนั้นเองท้องฟ้ามืดครึ้มและเต็มไปด้วยเมฆฝน ฝนเม็ดใหญ่เทลงมาเสมือนกับว่าประตูแห่งท้องฟ้าได้เปิดออก อีกด้านหนึ่งเกิดตาน้ำที่มีน้ำพุ่งขึ้นมาอย่างรุนแรงไปทั่วผืนแผ่นดิน หลัง จากนั้นไม่นานเกิดคลื่นยักษ์ถาโถมเข้าใส่กลุ่มชนผู้ปฏิเสธอย่างรุนแรง จนกระทั่งบรรดาผู้ปฏิเสธต่างหมดหวังที่จะมีชิวิตรอดจากเหตุการณ์ครั้งนี้

กุรอานกล่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้ในซูเราะฮ์ ฮูด โองการที่ 42 – 43 ว่า - และมันแล่นพาพวกเขาไปท่ามกลางคลื่นลูกเท่าภูเขา และนุฮ์ได้ร้องเรียกลูกชายของเขาซึ่งอยู่อย่างโดดเดี่ยว " โอ้ลูกของฉันเอ๋ย ! จงมาขึ้นเรือมากับเราเถิด และเจ้าอย่าอยู่ร่วมกับผู้ปฏิเสธศรัทธาเลย " เขา(ลูกชาย) กล่าวว่า "ฉัน จะไปอาศัยภูเขาลูกหนึ่ง มันจะคุ้มครองฉันจากน้ำนี้ได้ "เขา(นุฮ์) กล่าวว่า " ไม่มีผู้ใดคุ้มครอง (เจ้าได้) ในวันนี้ (ให้พ้น) จากพระบัญชาของอัลลอฮฺเว้นแต่ผู้ที่พระองค์ทรงเมตตา " และคลื่นได้ซัดเข้ามาระหว่างเขาทั้งสอง และเขา (ลูกชาย) ได้อยู่ในหมู่ของผู้จมน้ำตายหลัง จากเหตุการณ์สงบลง เรือของท่านนบีนุฮ์มาหยุดอยู่บนยอดเขาแห่งหนึ่ง สัญญาของพระผู้เป็นเจ้าได้เกิดขึ้นแล้ว สัญญาที่พระองค์จะทำให้บรรดาผู้ศรัทธาได้รับชัยชนะและทำลายพวกบูชาเจว็ดทั้ง หลาย ประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของโลกกำลังจะเกิดขึ้น ทุกสิ่งกำลังถูกตระเตรียมให้ไปสู่การศรัทธาและความบริสุทธิ์ กุรอานกล่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้ในซูเราะฮ์ ฮูด อายะฮ์ที่ 44 – 48 ว่า "แผ่นดินเอ๋ย! จงกลืนน้ำของเจ้า และฟ้าเอ๋ย ! จงหยุด" และน้ำได้ลดลงและกิจการได้ถูกตัดสิน และมันได้จอดเทียบอยู่ที่ยอดเขา และได้มีเสียงกล่าวว่า "ความหายนะจงประสบแก่หมู่ชนผู้อธรรมเถิด" และนุฮ์ได้ร้องเรียนต่อพระเจ้าของเขาโดยกล่าวว่า "ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า แท้จริงลูกชายของข้าพระองค์เป็นคนหนึ่งในครอบครัวของข้าพระองค์ และแท้จริงสัญญาของพระองค์นั้นเป็นความจริง และพระองค์เท่านั้นทรงตัดสินเที่ยงธรรมยิ่งในหมู่ผู้ตัดสินพระองค์ทรงตรัสว่า

"โอ้นุฮ์เอ๋ย แท้ จริงเขามิได้เป็นคนหนึ่งในครอบครัวของเจ้า แท้จริงการกระทำของเขาไม่ดี ดังนั้นเจ้าอย่าร้องเรียนต่อข้าในสิ่งที่เจ้าไม่มีความรู้ แท้จริงข้าขอเตือนเจ้าที่เจ้าจะอยู่ในหมู่ผู้งมงาย เขากล่าวว่า "ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของข้าพระองค์ แท้จริงข้าพระองค์ขอความคุ้มครองต่อพระองค์ท่าน ให้พ้นจากการร้องเรียนต่อพระองค์ท่านในสิ่งที่ข้าพระองค์ไม่มีความรู้ในเรื่องนั้น และหากพระองค์ไม่ทรงอภัยแก่ข้าพระองค์ และไม่ทรงเมตตาข้าพระองค์แล้ว ข้าพระองค์ก็จะอยู่ในหมู่ของผู้ขาดทุน ได้มีเสียงกล่าวว่า โอ้นุห์เอ๋ย จงลงไป (จากเรือ) ด้วยความศานติจากเรา และความจำเริญแก่เจ้า และแก่กลุ่มชนที่อยู่กับเจ้า และกลุ่มชนอื่นที่เราจะให้พวกเขาหลงระเริง แล้วการลงโทษอย่างเจ็บปวดจากเราก็จะประสบแก่พวกเขา


[1] อ. ย่อมาจากคำภาษาอาหรับว่า "อ้าลัยฮิ วะ ซัลลัม" แปลว่า ขอความศานติแด่ท่านนบีนุฮ์ด้วย (นบีคือศาสดาที่ไม่ได้รับคัมภีร์มาเทศนาปวงประชา)

[2] ซ.บ.ย่อมาจากภาษาอาหรับว่า ซุบฮา นัลลอฮุ วะ ตะอาลา แปลว่า อัลลอฮฺเป็นผู้บริสุทธิ์จากมลทินทั้งปวงหมายเลขบันทึก: 589183เขียนเมื่อ 22 เมษายน 2015 01:48 น. ()แก้ไขเมื่อ 22 เมษายน 2015 07:46 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี