ในวันนี้มีการเรียนเรื่องการใช้ Internet เบื้องต้นในการสืบค้นข้อมูลชั้นสูง ซึ่งทำให้ข้าพเจ้าได้ทราบความรู้ใหม่ๆเกี่ยวกับการสืบค้นข้อมูล