ปรัชญาการเรียนรู้ตลอดชีวิต ภาวะผู้นำ ของ ศ. ระพี สาคริก (3)

ระพี สาคริก "การจัดการศึกษา นาวาที่จะอับปาง" 14 มิถุนายน 2545

สรุปปรัชญานี้คือ ความเป็นครูนั้นต้องมีจิตวิญญาณที่เป็นอิสระ เป็นปัญญาชนที่มองเห็นสภาพการณ์ต่าง ๆ
ได้ทะลุปรุโปร่ง มองเห็นความเป็นจริงอย่างแหลมคม มองเห็นลักษณะของทาส อิทธิพล ผลประโยชน์ ต่าง ๆ
ที่ครอบงำ ตลอดจนสามารถวิพากษ์จนถึงรากฐานสิ่งที่เรียกว่า "ความรู้" ได้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บุคคลสำคัญและวาทะสำคัญทางการศึกษาความเห็น (0)