โครงการพัฒนาพระผู้นำชุมชน (พระสังฆาธิการและพระธรรมทูต)_สุรินทร์

มมร วิทยาเขตร้อยเอ็ด. เมื่อวันอังคารที่ 24 มีนาคม 2558 เวลา 09.40 น. ณ ห้องประชุม สวนป่ารีสอร์ท จังหวัดสุรินทร์ พระธรรมฐิติญาณ เจ้าคณะภาค 10(ธ) ปฐมาจารย์ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาพระผู้นำชุมชน (พระสังฆาธิการ และพระธรรมทูต)

</span></span>

ซึ่ง งานฝึกอบรมและพัฒนา ฝ่ายบริหารทั่วไปและบริการวิชาการ ศูนย์บริการวิชาการร้อยเอ็ด จัดขึ้นที่จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งเป็นครั้งที่ 2 โดยมีพระปริยัติธีรวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตร้อยเอ็ด และรักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตร้อยเอ็ด เป็นผู้กล่าวถวายรายงานต่อประธานถึงรายละเอียดของโครงการฯ ดังต่อไปนี้ในนามคณะผู้บริหาร และบุคลากร ขอกราบขอบพระคุณที่พระเดชพระคุณได้ให้เมตตานุเคราะห์มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาพระผู้นำชุมชน (พระสังฆาธิการและพระธรรมทูต) ประจำปีงบประมาณ 2558 ในครั้งนี้

</span></span>

สำหรับโครงการพัฒนาพระผู้นำชุมชน (พระสังฆาธิการและพระธรรมทูต) กล่าวได้ว่าเป็นอีกโครงการหนึ่งที่มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ได้ดำเนินการและมอบหมายให้ศูนย์บริการวิชาการร้อยเอ็ด เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ และในการจัดโครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ
1. เพื่อให้พระผู้นำชุมชนได้มีโอกาสเรียนรู้วิชาการด้านการบริหารจัดการสมัยใหม่
2. เพื่อเตรียมความพร้อมพระนักศึกษาในการเป็นพระผู้นำชุมชน
3. เพื่อให้พระสังฆาธิการและพระนักศึกษาได้มีโอกาสมาพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์
4. เพื่อให้พระสังฆาธิการได้ร่วมกันคิดหาวิธีการบริหารจัดการวัดที่เหมาะสม

</span>

สำหรับการจัดโครงการฯ ครั้งนี้เป็นการจัดครั้งที่ 2 มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 100 รูป ได้แก่ พระผู้นำชุมชน พระสังฆาธิการ พระธรรมทูต และพระนักศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ในเขตจังหวัดสุรินทร์

</span></span></span></span>

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การศึกษา การทำงานความเห็น (0)