ทำความรู้จัก Open api

ในภาวการณ์ตลาดปัจจุบันที่มีการแข่งขันอย่างรุนแรง หน่วยงานหรือองค์กรที่สามารถปรับตัวได้เร็ว พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ตลาดได้ทันต่อความต้องการ จะแย่งชิงความได้เปรียบกว่าองค์กรคู่แข่ง จนถึงระดับการกลายเป็นผู้นำตลาด เช่นเดียวกันกับวงการไอที หน่วยงานที่สามารถพัฒนาแอพพลิเคชั่นหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ใหม่ ใช้ระยะเวลาในการพัฒนาอันรวดเร็วจะสามารถประหยัดต้นทุนทั้งในเรื่องของกำลังคน ค่าใช้จ่าย และยังสามารถใช้เวลาให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลโดยการเพิ่มผลงานที่ก่อให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้น

การพัฒนาแอพพลิเคชั่นให้ได้อย่างรวดเร็วนั้น หลายหน่วยงานให้ความสำคัญในการใช้ Application Programming Interface หรือเรียกโดยย่อว่า API ซึ่ง API นี้ คือ ช่องทางการเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ของผู้ให้บริการ API จากที่อื่น เป็นตัวกลางที่ทำให้โปรแกรมประยุกต์หนึ่งสามารถเชื่อมต่อกับโปรแกรมประยุกต์อื่นได้ ตัวอย่างเช่น มีหลายเว็บไซต์ ที่มีการเชื่อมโยงข้อมูลกับ twitter ทั้งในด้านของการอ่านข้อมูลจาก twitter หรือส่งข้อมูลเข้า twitter เอง ซึ่งล้วนอาศัยการเชื่อมต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลกันด้วย API นั้นเอง อีกตัวอย่าง เช่น Google Maps API คือการให้บริการของ Google อีกรูปแบบหนึ่ง ที่นักพัฒนาสามารถนำข้อมูลของ Google Maps ที่ทาง Google ให้บริการโดยนำมาใช้เป็นส่วนหนึ่งของเว็บไซต์ เพื่อบอกตำแหน่งที่อยู่บนแผนที่ของหน่วยงาน

ประโยชน์ของ API
1.สามารถรับส่งข้อมูลข้าม Server ได้

2.ไม่จำเป็นต้องเข้าหน้าเว็บหลัก ก็สามารถดึงข้อมูลของเว็บหลักที่ให้บริการ API มาแสดงบนเว็บไซต์ที่พัฒนาได้

3. สามารถนำมาใช้ได้ทันที

4. มีการทำงานที่มีเสถียรภาพ เนื่องจากมีผู้ที่ขอใช้บริการเป็นจำนวนมาก

ชนิดของ API แบ่งเป็น
1. API ที่ขึ้นกับภาษา (language-dependent API) คือ API ที่สามารถเรียกใช้จากโปรแกรมที่เขียนขึ้นด้วยภาษาเพียงภาษาใดภาษาหนึ่ง
2. API ไม่ขึ้นกับภาษา (language-independent API) คือ API ที่สามารถเรียกได้จากโปรแกรมหลายๆภาษา
API ถือเป็นกลุ่มของฟังชั่น ขั้นตอน หรือคลาสที่ระบบปฏิบัติการ (Operation System) หรือผู้ให้บริการ สร้างขึ้นมา เพื่อรองรับการเรียกขอข้อมูล จากโปรแกรมอื่น ๆ ทั้งนี้ API สามารถใช้งานได้กับภาษาในการเขียนโปรแกรมที่รองรับเท่านั้น ซึ่งมันจะถูกจัดทำให้อยู่ในรูปแบบ (Syntax) หรือ element ที่สามารถนำไปใช้ได้อย่างสะดวกสบาย

ที่มา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน รู้จักกับ Open APIความเห็น (0)