จิราภรณ์
นางสาว จิราภรณ์ จุ้ม แก้วบริสุทธิ์

รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม โรงเรียนบ้านมะม่วงงาม


บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม โรงเรียนบ้านมะม่วงงาม อำเภอท่าชนะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินด้านบริบท ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต โดยใช้รูปแบบการประเมินซิปป์ (CIPP Model) กลุ่มประชากรจำนวนทั้งสิ้น 80 คน ประกอบด้วยครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 5 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 7 คน ผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 32 คน และนักเรียน จำนวน 36 คน โดยผู้รายงานศึกษาจากจำนวนประชากรทั้งหมด เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินจำนวน 8 ฉบับ ประกอบด้วย แบบสอบถามด้านบริบท จำนวน 1 ฉบับ แบบสอบถามด้านกระบวนการ จำนวน 1 ฉบับ แบบบันทึกการปฏิบัติกิจกรรมตามโครงการ จำนวน 1 ฉบับ แบบสอบถามด้านผลผลิต จำนวน 1 ฉบับ แบบบันทึกพฤติกรรมนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการ จำนวน 1 ฉบับ และแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องที่มีต่อโครงการ จำนวน 3 ฉบับ เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการใช้แบบสอบถาม และแบบบันทึก วิเคราะห์ข้อมูลเชิงประมาณด้วยค่าสถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา

ผลการประเมิน

ผลการประเมินพบว่า ตัวชี้วัดทุกตัว ประเด็นการประเมินทุกประเด็น และภาพรวมของโครงการผ่านเกณฑ์การประเมินทั้งหมด

1.ด้านบริบทของโครงการอยู่ในระดับสูงที่สุด และผลของตัวชี้วัด 3 ตัวชี้วัด มีดังนี้

1.1ความต้องการและความจำเป็นในการจัดทำโครงการ อยู่ในระดับสูงที่สุด

1.2 ความสอดคล้องของวัตถุประสงค์กับกิจกรรมในโครงการ อยู่ในระดับสูงที่สุด

1.3 ความชัดเจนของเป้าหมายและองค์ประกอบของโครงการ อยู่ในระดับสูงที่สุด

2.ด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการอยู่ในระดับสูงที่สุด และผลของตัวชี้วัด 2 ตัวชี้วัด มี

ดังนี้

2.1 จำนวนบุคลากรตามเกณฑ์ที่กำหนด อยู่ในระดับสูงที่สุด

2.2 งบประมาณตามเกณฑ์ที่กำหนด อยู่ในระดับสูงที่สุด

3.ด้านกระบวนการของโครงการอยู่ในระดับสูงที่สุด และผลของตัวชี้วัด 5 ตัวชี้วัด มี

ดังนี้

3.1 กระบวนการดำเนินงานตามโครงการ อยู่ในระดับสูง

3.2 การนิเทศ กำกับ ติดตาม อยู่ในระดับสูง

3.3 การประสานงาน อยู่ในระดับสูงที่สุด

3.4 การให้ความสำคัญของผู้บริหารและผู้รับผิดชอบโครงการ อยู่ในระดับสูงที่สุด

ระดับสูง3.5 การมีส่วนร่วมของบุคลากรในการดำเนินโครงการ อยู่ในระดับสูงที่สุด

4.ด้านผลผลิตของโครงการอยู่ในระดับสูงที่สุด และผลของตัวชี้วัด 4 ตัวชี้วัด มีดังนี้

4.1 นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม อยู่ในระดับสูงที่สุด

4.2 นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการ 3 กิจกรรม อยู่ในระดับสูงที่สุด

4.3 นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมตามโครงการ 3 กิจกรรมได้ถูกต้อง อยู่ในระดับสูง

4.4 ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องที่มีต่อโครงการ อยู่ในระดับสูงที่สุด

จากผลการประเมินตัวชี้วัดและประเด็นการประเมินดังกล่าว ทำให้ผลการประเมินโครงการในภาพรวม อยู่ในระดับสูงที่สุด

ข้อเสนอแนะ

1.จากผลการประเมินที่พบว่า ผลการประเมินด้านกระบวนการในภาพรวมอยู่ในระดับสูง

ที่สุด แต่ในด้านการนิทศ กำกับติดตาม และด้านกระบวนการดำเนินงานตามโครงการ ยังต้องมีการพัฒนาอยู่ เพื่อให้การจัดกิจกรรมมีความสมบูรณ์ และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

2.จากผลการประเมินที่ พบว่า ผลการประเมินด้านผลผลิตในภาพรวมอยู่ในระดับสูงที่สุด แต่

ในด้านที่นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมตามโครงการ 3 กิจกรรมได้ถูกต้องยังอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำกว่าด้านอื่น ดังนั้นโรงเรียนควรให้ความสำคัญกับผู้เรียนทุกคน เพราะการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมควรส่งเสริมให้ผู้เรียนทุกคนยึดถือปฏิบัติให้เป็นคุณลักษณะประจำตัว

3.จากผลการประเมิน พบว่า ในบางครั้งพระวิทยากรไม่สามารถมาตามกำหนดการได้ ดังนั้น

โรงเรียนควรมีข้อตกลงเบื้องต้นกับพระวิทยากร หากไม่สามารถมาให้ความรู้ตามที่กำหนดได้ควรจัดพระวิทยากรรูปอื่นมาแทน หรือจัดเตรียมสื่อการสอนให้เตรียมพร้อมเสมอเพื่อทดแทนหากพระวิทยากรไม่สามารถมาได้ตามกำหนด

4. จากผลการประเมินที่พบว่า ผลการประเมินโครงการในภาพรวมผ่านเกณฑ์ในระดับ

สูงสุด จึงควรดำเนินโครงการต่อไป โดยจัดกิจกรรมในรูปแบบเดิมหรือเพิ่มรูปแบบให้มีความหลากหลาย

และควรจัดหาบุคลากรมาช่วยในการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม โดยอาจประสานความร่วมมือจากชุมชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมให้มีความหลากหลายยิ่งขึ้น รวมทั้งควรมีการระดมทรัพยากร

คำสำคัญ (Tags): #เผยแพร่ผลงาน
หมายเลขบันทึก: 587524เขียนเมื่อ 16 มีนาคม 2015 17:23 น. ()แก้ไขเมื่อ 16 มีนาคม 2015 17:23 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี