มโน RT วิถีที่พึงกระทำ (1)


ครู เป็นผู้ช่วยให้นักเรียนเกิดความรู้ใหม่ บนพื้นฐานของความรู้เก่า โดยการทำให้ดู ทำให้รู้ ทำให้เห็น ทำเป็นตัวอย่าง

สวัสดีครับ

เมื่อวานได้มีโอกาสไปร่วมการประชุมวิชาการประจำปี HA national Forum ครั้งที่ 16

จินตนาการสร้างสรรค์คุณภาพ (Imagination for Quality)


หัวข้อที่ผมร่วมบรรยาย คือ มโน RT วิถีที่พึงกระทำนี่เป็นเนื้อหาบางส่วน ที่ผมร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และมโนร่วมกัน กับ ผู้ร่วมประชุม ครับ


ก่อนอื่น ผมก็ มโน คิด จินตนาการ ว่า...

เรามีหน้าที่ ด้านการเรียน การสอน

เราจะทำให้ผู้เรียนประสบความสำเร็จได้นั้น

ควรมี ขั้นตอน วิธีการ และ การประเมินผล อย่างไร?


ในฐานะที่ผมเป็น ครู สิ่งที่ผมทำ คือ...

การเป็นผู้ช่วยให้ นักเรียน นักศึกษา เกิดความรู้ใหม่ บนพื้นฐานของความรู้เก่า ที่พวกเค้าได้สะสมมา

โดยผ่านขบวนการ ทำให้ดู ทำให้รู้ ทำให้เห็น และ ทำเป็นตัวอย่างก่อน... ที่ผมจะไปแนะนำ คนอื่นๆ

ต้องเข้าใจตัวเองก่อน

ประเมินตนเอง รู้เรา หาจุดแข็ง กำจัดจุดอ่อน เพื่อสร้างพลัง สร้างพื้นฐานความรู้ ให้ดี เพราะ ครู ของผม (รศ.นพ.จิตเจริญ ไชยาคำ) ท่านได้ สอนผมว่า ...

เราต้อง...รู้เรา คือ การทำความรู้จักและเข้าใจตนเอง

มองตนเอง ให้ออก

บอกตนเอง ให้ได้

ใช้ตนเอง ให้เป็น


ผมจึง มโน... คิด และ มองหาโอกาสพัฒนา

สิ่งที่ทำให้ผมสามารถสอน หรือ ให้ความรู้กับคนอื่นได้นั้น

ผมต้องมี ความรู้ มีทักษะ มีความเข้าใจในสิ่งที่ทำ ในสิ่งที่จะสอน

ผมจึงตั้งใจ พัฒนาตนเอง ด้วย...

การเรียน เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

เรียนจาก... ครู อาจารย์ ผู้ป่วย ญาติ พี่ น้อง นักเรียน นักศึกษา เพื่อนๆร่วมงาน ฯลฯ

และ เรียนรู้จากแหล่งความรู้รอบๆตัวเมื่อผ่านการเรียนรู้ต่างๆมากมาย

ผม ก็ มีความมั่นใจ เนื่องจากผ่านขบวนการเรียน การสอนหลายครั้ง มีประสบประการณ์ มีทักษะมากขึ้น เรื่อยๆผมได้นำขบวนการ ทำให้รู้ ทำให้ดู ทำให้เห็น และ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ลงมือกระทำด้วยตนเอง

เรียนรู้ ถูก และ ผิด เพื่อ เข้าใจ แก้ไข พัฒนา

และ ที่สำคัญ คือ การจัดการตนเอง จัดการความรู้ ผ่านขบวนการสุนทรียสนทนาเปิดโอกาส เปิดเวลา เปิดพื้นที่ ให้ผู้เรียนได้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

เล่าเรื่องดีๆ เรื่องที่ประสบความสำเร็จ

ความผิดพลาด เพื่อแก้ไข ปรับปรุง

แล้วคณาจารย์ ชี้แนะ เพิ่มเติม สอดแทรกองค์ความรู้ เพิ่มเติม เป็นระยะ


บทเรียนที่สำคัญ

ศ.นพ.กวี ทังสุบุตร ได้กล่าวว่า...

ระหว่างที่เราเรียน

เราต้อง รู้จด รู้จำ คือ การสรุป บันทึกสาระที่สำคัญ ทำให้เกิดขบวนการเรียนรู้

แต่ เมื่อเราสำเร็จการศึกษาไปแล้ว

เราต้อง รู้นำไปใช้ คือ นำองค์ความรู้ ที่ได้รับการถ่ายทอด การฝึกทักษะ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ต่อตนเอง ต่อหน่วยงาน ต่อประเทศชาติ


ที่เก่งไปกว่านั้น ลูกศิษย์ ต้องดีกว่า อาจารย์ คือ รู้สังเคราะห์ใหม่

ด้วยการสร้างองค์ความรู้ขึ้นมาใหม่ สร้างนวัตกรรมใหม่ เทคนิคใหม่ จากการทำงาน จากประสบการณ์ในชีวิต ที่เป็นประโยชน์ให้มากขึ้น


มโน... สร้างสิ่งที่ยังไม่มีใครทำ ทำให้เป็นจริง แล้วนำมาใช้ประโยชน์รศ.นพ.จิตเจริญ ไชยาคำ ต่อยอด ถอดเคล็ดวิชา...

ตั้งเป้า เฝ้าดู ปรับเปลี่ยน เรียนรู้ พัฒนา

การรู้จักที่จะ ตั้งเป้า หมาย (เรือยังมีเข็มทิศ ชีวิตต้องมีเป้าหมาย) เราจะทำอะไร มีวางแผนอย่างไร จากนั้น เมื่อลงมือทำแล้ว ก็ ประเมิน(เฝ้าดู) ถ้ามีความผิดพลาด มีอุปสรรค ก็... ปรับเปลี่ยน แผนที่ดี ที่สุด มักจะมีความยืดหยุ่นเพราะไม่มีอะไรแน่นอน แล้ว เรียนรู้ จากผลที่เกิดขึ้น หากทำได้ดี ก็ พัฒนา ต่อยอดไปเรื่อยๆ ไม่มีอะไรดีที่สุด เพราะ ถ้าดีที่สุดแล้ว จะไม่มีการพัฒนา

และที่สำคัญ คือ ททท. = ทำทันที (หากทำได้)

และ อย่ามีข้ออ้าง

เพราะการมีข้ออ้าง มักทำให้เสียโอกาส หรือ เสียเวลา


รังสีเทคนิค เป็นวิชาชีพที่มีควาสำคัญ

ปัญหาที่พบเห็นบ่อยๆครั้ง คือ บุคลากร ทำงานเก่ง อดทน

แต่...

ขาดทักษะด้านการเขียน ไม่ค่อยชอบงานเขียน เผยแพร่ง องค์ความรู้ของตนเอง ต่อสาธารณะ

ขาดการใช้ภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะด้านการอ่าน

ไม่ชอบนำสถิติ ตัวเลข ข้อมูลที่มีอยู่ หรือ ที่เก็บไว้ในหน่วยงานมาใช้ประโยชน์

รวมถึง ไม่ค่อยประชาสัมพันธ์ตนเอง หรือ งานบริการที่ตนเองทำ ให้ใครต่อใคร รับรู้ รับทราบ อยู่แต่ในห้อง อยู่ในกรอบ ในอาณาจักรของตนเอง เป็นต้นดังนั้น เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง

รังสีเทคนิค ต้อง...

เปลี่ยนหลายๆสิ่ง เพื่อ สร้างโอกาสพัฒนา สร้างสุข สร้างความรู้ สร้างเครือ สร้างเพื่อน ฯลฯจัดการตนเอง ด้วย... มองตนเอง

มองเห็นคุณค่าในตนเอง

อะไรที่ เรา รู้

ก็... ทำให้ดีกว่าเก่า

อะไรที่ เรา ไม่รู้

ก็... พัฒนา แก้ไข ปรับปรุงอะไร ที่เพื่อน เก่ง ทำได้ดี

ก็... ขอคำแนะนำ ร่วมมือ ชี้แนะ สร้างเครือข่ายความร่วมมือเปลี่ยนวิธีคิด เปลี่ยนวิธีการทำงาน ทำได้ หลายๆรูปแบบ

ค่อยๆ ทำ

เดินที่ละก้าว กินข้าวที่ละคำ

คิดบวก เพื่อพัฒนา

คิดลบ เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง

ถอดบทเรียน ในแต่ละวัน ขยันทบทวน เพื่อเป็นความรู้ ต่อไป


สิ่งเหล่านี้ ไม่ได้เกิดได้ในระยะเวลาอันสั้น

ต้องสร้าง ต้องสะสม

ที่สำคัญ คือ ต้องมีความเพียร

ต้องรัก ที่จะพัฒนา

เชิญชวนลอง

มโน... เพื่อก้าวไปสู้เป้าหมาย เพื่อประโยชน์ของชาติต่อไป นะครับหมายเลขบันทึก: 587390เขียนเมื่อ 13 มีนาคม 2015 09:00 น. ()แก้ไขเมื่อ 13 มีนาคม 2015 10:26 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (1)
อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี