Community Health Nurse Manager 12 region
พยาบาลผู้จัดการสุขภาพชุมชน เขต 12

รายงานการประชุมชมรมพยาบาลเวชกรรมสังคมแห่งประเทศไทย


รายงานการประชุม

คณะกรรมการชมรมพยาบาลเวชกรรมสังคมแห่งประเทศไทย

ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๘

ในระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๕ มกราคม ๒๕๕๘

ณ ห้องประชุมนายแพทย์เปี่ยม – คุณหญิงสำเนียง มุสิกภุมมะ

สำนักการพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

1. นางพนา พรพัฒน์กุล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ รพ.นครนายก
2. นายสมชาย ชื่นสุขอุรา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ รพ.นครพิงค์
3. นางสาวทรรรศตวรรณ เดชมาลา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ รพ.มหาสารคาม
4. นางอมรรัตน์ ลิ่มเฮง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.หาดใหญ่
5. นางระเบียบ วงศ์วิวัฒน์ธนะ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.น่าน
6. นางไมตรี ไปยะพรหม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สกลนคร
7. นางนิชร์กรณ์ ละดุหมัน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สงขลา
8. นางวัลลภา ชัยนิติกุล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.ชัยภูมิ
9. นางเสาวณีย์ อุ่ยตระกูล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ รพ.ระยอง
10. นางมลิจันทร์ เกียรติสังวร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.เสนา พระนครศรีอยุธยา
11. นางสาวกัญญา บรรจงแจ่ม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.ชุมพร
12. นส.มณีรัตน์ ปัจจะวงษ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.อุดรธานี
13. นางจันทร์สว่าง มาเนียม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.อุดรธานี
14. นางธัญยพิมพ์ ศิริบูรณ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.อุดรธานี
15. นางเพ็ญพิศ นุกูลสวัสดิ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ รพ.บุรีรัมย์
16. นางฐิตาภรณ์ เรืองสวัสดิ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ รพ.พุทธโสธร
17. นางมินตกาญจน์ กาญจนเดชะ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.พุทธโสธร
18. นางกัลยา เพียรแก้ว พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.พุทธโสธร
19. นางบุษยา พรหมศรี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.พุทธโสธร

เริ่มการประชุม ๐๙.๐๐ น.

ประธาน : นางพนา พรพัฒน์กุล

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๑ มาตรฐานการพยาบาลชุมชน

  • แกนนำคณะกรรมการ เน้นสานพลัง ๓ ประสาน (กลุ่มงานเวชกรรมสังคม , เวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน รพช. , รพ.สต.) เนื่องจากปัญหาการขาดพลังและขาดมาตรฐานที่ชัดเจน
  • มอบหมายรองประธาน คุณสมชาย ชี้แจงที่มาของการเป็น ๓ ประสานเนื่องจากขาดความก้าวหน้าในการพยาบาลชุมชน ซึ่ง ซี ๘ เป็นเรื่องวิชาชีพล้วนๆ การที่จะได้ตำแหน่งขึ้นกับมาตรฐานการพยาบาล ค่างาน และ ก.พ.รับรอง และมีชมรมหรือหน่วยงานนำเสนอ ซึ่งเป็นที่มาว่าชมรมพยาบาล เวชกรรมสังคมจะต้องจัดทำและส่งงานมาตรฐานการพยาบาลและกลุ่มงานเวชกรรมสังคมอยู่ในระดับ รพศ. /รพท. ดูแลทั้งจังหวัด ปัญหาขณะนี้ภาพรวมงานการพยาบาลชุมชนของจังหวัด ไม่มีใครดูแลขณะนี้ควรดูแลทั้งเครือข่ายโดย CNOP (หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล , งานชุมชน) ซึ่งขณะนี้มีปัญหาว่าใครจะดำรงตำแหน่ง ได้แก่ พยาบาลเวชกรรมสังคม น่าจะได้ แต่ยังไม่มีอะไรเป็นรูปร่าง ปัญหาของงานการพยาบาล คือ ยังไม่พบความก้าวหน้า จึงมาร่วมมือกันจัดทำมาตรฐานงานการพยาบาลชุมชน ซึ่งสำนักการพยาบาล เขียนให้ตั้งแต่ปี ๒๕๔๔

๑.๒ เครือข่ายพยาบาลชุมชนระดับชาติ

    อาจารย์นวลขนิษฐ์ : จากการวิเคราะห์งาน CNOP เป็นบทบาทของพยาบาลเวชกรรมสังคมโดยตรงกลุ่มงานอาชีวเวชกรรมแม้จะโดดเด่น ว่องไว และรวดเร็วมาก บทบาทหน้าที่จะรู้ลึก รู้เรื่องเดียว แต่สำนักการพยาบาลต้องการสร้างผู้นำ ต้อง Empowerment พวกเดียวกัน แม้ว่างานใช่แต่ลักษณะของคนในเวชกรรมสังคมไม่ใช่ นั่นคือสิ่งที่เราจะพัฒนาต่อไป เราจะใช้เวทีนี้ เพื่อให้มีผู้ร่วมคิด ร่วมอุดมการณ์เดียวกัน คิดทำงานให้สำเร็จ เพราะเก่งคนเดียวไปไม่รอด ทำอย่างไรให้ได้รับการยอมรับ อย่าทำเพื่อให้ได้ความก้าวหน้าอย่างเดียว แต่ทำให้ได้ใจ ให้เป็นที่ประจักษ์ในระดับจังหวัด ระดับเขต ต้องเป็นคน monitor จัดสรรงบประมาณ ทรัพยากรสนับสนุนผู้ปฏิบัติงาน และควรช่วยเหลือสนับสนุนกัน

    ประธาน : ส่วนขาดของชมรมพยาบาลชุมชน คือ ขาดมาตรฐานการพยาบาลชุมชน ซึ่งเราควรใช้โอกาสนี้ช่วย สนับสนุนในแง่ของความเป็นพี่ใหญ่ในเครือข่าย อจ.นวลขนิษฐ์ ซึ่งจะเลือกหน่วยงานละ ๕ คน มาร่วมจัดทำ ๓ วัน ๓ คืน แล้วคณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้องจะมาวิพากษ์กัน ทั้งนี้ ดร.กาญจนา ขอให้เร่งดำเนินงาน เพราะเป็นปีในการปรับเปลี่ยนแปลง

๑.๓ แนะนำคณะกรรมการใหม่

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

ติดตามงานมาตรฐานการพยาบาลชุมชน ได้ส่งให้ อาจารย์นวลขนิษฐ์ ไปบ้างแล้วเพื่อรอปรับอีกครั้ง ยังเหลืองานมาตรฐานการเยี่ยมบ้าน Long Term Care , Palliative Care

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม

จัดทำมาตรฐานการพยาบาลผู้ป่วย CAPD ขอให้มีความก้าวหน้าและเสร็จโดยเร็วเพื่อนำยื่นเสนอแก่สำนักการพยาบาล

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

ยกร่างเพื่อพิจารณาทำมาตรฐานการพยาบาลผู้ป่วย CAPD ที่บ้านได้มอบหมายงานให้รีบดำเนินการ ตั้งแต่ บทที่ ๑ ถึงบทที่ ๔ และมานำเสนอ

ระเบียบวาระที่ ๕ รายงานความก้าวหน้าของแต่ละคณะทำงาน

บทที่ ๑ บทนำ สถานการณ์โรคไต

บทที่ ๒ บทบาทพยาบาลชุมชน สมรรถนะของพยาบาลชุมชนที่บ้าน

บทที่ ๓ แนวทางการปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วย CAPD ที่บ้าน (จากทฤษฎีสู่แนวทางการปฏิบัติ)

บทที่ ๔ กระบวนการสู่การปฏิบัติและติดตามประเมินผลได้ยกวาระนี้พูดคุยต่อวันพรุ่งนี้

ระเบียบวาระที่ ๖ อื่นๆ

สรุปการประชุมวิชาการเรื่องพลังเครือข่ายพยาบาลชุมชนระดับชาติรวมพลังพัฒนา Long Term Care ขับเคลื่อน Service Plan แนะนำสรุปให้กระชับได้ ๑ หรือ ๒ หน้า เพื่อส่งรายงานให้ระดับผู้บริหารสปสช.

ปิดการประชุม เวลา ๑๕.๓๐ น.

วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๘

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

  • มอบหมายให้แต่ละกลุ่ม Brain Storming เพื่อกำหนดแนวทางให้ชัดเจน

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม

จัดทำมาตรฐานการพยาบาลผู้ป่วย CAPD

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

ยกร่างเพื่อพิจารณาทำมาตรฐานการพยาบาลผู้ป่วย CAPD ที่บ้าน

ระเบียบวาระที่ ๕ รายงานความก้าวหน้าของคณะทำงาน

บทที่ ๑ บทนำ สถานการณ์โรคไต (คุณเพ็ญพิศ)

- การพยาบาลผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้องผู้ป่วยที่บ้าน(CAPD) นำเสนอในเรื่องอุบัติการณ์ของโรค ในประเทศไทย,สถานการณ์การจัดระบบบริการสุขภาพ การจัดระบบบริการพยาบาล CAPD ใช้กลวิธีเชิงรุกเข้าไปในระดับชุมชน ( Pro-active , population based )โดยเน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง โดยกำหนดวิธีปฏิบัติที่ชัดเจน ในบทบาทหน้าที่ของพยาบาล เพื่อให้ดูแลตนเองได้ อยู่กับโรคได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีเรื่องกิจกรรมเยี่ยมบ้าน เป็นค่างานโดยตรงของพยาบาลชุมชน ซึ่งพยาบาลจะมีบทบาททั้งหมด ๙ บทบาท

บทที่ ๒ บทบาทพยาบาลชุมชน สมรรถนะของพยาบาลชุมชนที่บ้าน (คุณป้อม)

เน้นในเรื่ององค์ความรู้ของพยาบาลชุมชน

- ผู้ป่วย Stage ๕ ผ่านการคัดเลือก

- ครอบครัวผู้ป่วย ได้รับการประเมิน หลังจากการผ่านการประเมิน จึงนำไปสู่การปฏิบัติ

บทที่ ๓ แนวทางการปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วย CAPD ที่บ้าน (จากทฤษฎีสู่แนวทางการปฏิบัติ) (จ.น่าน)

- การประเมินผลและการรายงานผล

บทที่ ๔ กระบวนการสู่การปฏิบัติและติดตามประเมินผล (คุณป้อม)

เน้นกระบวนการนำสู่การปฏิบัติซึ่งต่อเนื่องจากบทก่อนหน้านี้

จากการนำเสนอทั้ง ๔ บท จะส่งให้คุณแจง เลขาวิชาการ เป็นผู้รวบรวมภายใน ๒ สัปดาห์

ระเบียบวาระที่ ๖ อื่นๆ

คุณสมชาย : ครั้งต่อไปนัดประชุม วันที่ ๕ - ๖ มีนาคม ๒๕๕๘ ในเรื่อง ยุทธศาสตร์ของสำนักการพยาบาล มาเป็นยุทธศาสตร์ของพยาบาลชุมชน และแนวทางไปสู่การปฏิบัติได้อย่างไร วันที่ ๒ จะเป็นแนวทางในการจัดประชุมวิชาการ เวชกรรมสังคม ในครั้งต่อไป

ประธาน : ควรจัดเตรียมข้อมูลให้พร้อมสำหรับการประชุมในครั้งต่อไป

- Node เป็นผู้ประสานงานเพื่อความพร้อม

- ประมาณเดือนหน้าจะมีการประชุม รพช. จะต้องมีการคุยกันในเรื่อง ค่างาน อาจจะต้อง

ขอความร่วมมือบางคน

- ข้อมูลบางอย่างที่ใส่ได้ให้ใส่ไปเลยเท่าที่ใส่ได้ และคุยกันในเรื่อง ๑๓ ตัวชี้วัดว่าจะใส่

รายละเอียดอย่างไร

ปิดการประชุม เวลา ๑๕.๓๐ น.

หมายเลขบันทึก: 587360เขียนเมื่อ 12 มีนาคม 2015 15:31 น. ()แก้ไขเมื่อ 12 มีนาคม 2015 16:15 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี