รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนเรียงความเชิงสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4


ชื่อการศึกษา รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนเรียงความเชิงสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ผู้ศึกษา นางเบญจา จิตรสายธาร

ปีที่ศึกษา 2556

บทคัดย่อ

รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนเรียงความเชิงสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาล 3 "เทศบาลอนุสรณ์" สังกัดเทศบาลเมืองสุรินทร์ มีวัตถุประสงค เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการเขียนเรียงความเชิงสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ E1/E2= 80/80 เพื่อเปรียบเทียบความสามารถการเขียนเรียงความเชิงสร้างสรรค์ โดยใช้แบบฝึกทักษะก่อนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้แบบฝึกทักษะการเขียนเรียงความเชิงสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 โรงเรียนเทศบาล 3 "เทศบาลอนุสรณ์" สังกัดเทศบาลเมืองสุรินทร์ ปีการศึกษา 2556 ภาคเรียนที่ 2 จำนวน 21 คน เครื่องมือที่ใชในการศึกษาได้แก่ แบบฝึกทักษะการเขียนเรียงความเชิงสร้างสรรค์สำหรับ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 5 เล่ม ประกอบด้วยแบบฝึกทักษะและคู่มือการใช้แบบฝึกทักษะการเขียนเรียงความเชิงสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 18 ชุด แผนการจัดการเรียนรู้ ใชเวลาในการดำเนินการ 20 ชั่วโมง คือ ทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน 2 ชั่วโมง ทดลองสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้จำนวน18 ชั่วโมง แบบทดสอบความสามารถการเขียนเรียงความเชิงสร้างสรรค์เปน แบบทดสอบอัตนัย จํานวน 1 ฉบับ เปนแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้แบบฝึกทักษะการเขียนเรียงความเชิงสร้างสรรค์ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ ค่าเฉลี่ย () ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และสถิติวิเคราะห์ t - test แบบ Dependent ผลการศึกษา มีดังนี้

1. แบบฝึกทักษะการเขียนเรียงความเชิงสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาล 3 "เทศบาลอนุสรณ์" สังกัดเทศบาลเมืองสุรินทร์ มีค่าประสิทธิภาพ E1 / E2 = 82.00/81.62 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ คือ 80/80

2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีความสามารถการเขียนเรียงความเชิงสร้างสรรค์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

  1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีความพึงพอใจต่อการใช้แบบฝึกทักษะการเขียนเรียงความเชิงสร้างสรรค์อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่นักเรียนมีความพึงพอใจมากสามลำดับแรก เรียงลำดับจากข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงไปหาต่ำ ได้แก่ นิทานในแบบฝึกทักษะทำให้เกิดความคิดจินตนาการเรื่องราวต่าง ๆ เพิ่มขึ้น รูปภาพในแบบฝึกทักษะช่วยกระตุ้นให้เขียนคำและประโยคได้อย่างหลากหลาย การเรียนรู้เรียงความโดยใช้แบบฝึกทักษะเข้าใจถ้อยคำสำนวน สุภาษิตต่าง ๆ เพิ่มขึ้น และบทเพลงในแบบฝึกทักษะทำให้นักเรียนเห็นคุณค่าของคุณธรรมจริยธรรม
หมายเลขบันทึก: 587353เขียนเมื่อ 12 มีนาคม 2015 04:48 น. ()แก้ไขเมื่อ 12 มีนาคม 2015 04:48 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี