ผู้เยาว์ และ พรบ. คอมพิวเตอร์ 2550


A reminder for all bloggers when posting stories and pictures of "minors" (or youths), please consider the legislation (พรบ.ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และกฎหมายเกี่ยวกับอินเตอร์เน็ต; excerpts below) carefully. Despite your best intention when posting, there can be other unintended consequences for you and the website you so love and use.

In particular, please consider if the information you give is necessary and appropriate to support your intention (in posting) and is not in breach of confidentiality and trust. Please consider as well that minors may not be offended but their parents or gaurdians may think and react differently (they can seek prosecution on behalf of the minor).

In short, please consider the 'minor' subjects very carefully, blogging on internet can have long term effects on the life of the minor you blog about and your own life.


This minor is an orphan (now fully grown and living in the wild). Human minors are more difficult on the Net.

For your information:

1) พรบ.ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และกฎหมายเกี่ยวกับอินเตอร์เน็ต
พรบ. คอมพิวเตอร์ 2550 ทุกคนที่ใช้คอมพิวเตอร์ต้องรู้:
...มาตรา ๑๖ ผู้ใดนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่ประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้ซึ่งข้อมูล คอมพิวเตอร์ที่ปรากฏเป็นภาพของผู้อื่น และภาพนั้นเป็นภาพที่เกิดจากการสร้างขึ้น ตัดต่อ เติม หรือดัดแปลงด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใด ทั้งนี้ โดยประการ ที่น่าจะทำให้ผู้อื่นนั้นเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น ถูกเกลียดชัง หรือได้รับความอับอาย ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือ ปรับไม่เกินหก หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ถ้าการกระทำตามวรรคหนึ่ง เป็นการนำเข้าข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยสุจริต ผู้กระทำไม่มีความผิด ความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นความผิดอันยอมความได้ ถ้าผู้เสียหายในความผิดตามวรรคหนึ่งตายเสียก่อนร้องทุกข์ ให้บิดา มารดา คู่สมรส หรือ บุตรของผู้เสียหายร้องทุกข์ได้ และให้ถือว่าเป็นผู้เสียหาย...

2) from http://th.wikipedia.org/wiki/ผู้เยาว์:

...บุคคลจึงบรรลุนิติภาวะและไม่เป็นผู้เยาว์ได้เมื่ออายุครบยี่สิบปี หรือสมรสโดยถูกต้องตามกฎหมาย...

...ผู้เยาว์จะถูกจำกัดความสามารถในการทำนิติกรรมต่าง ๆ ไว้ โดยหากผู้เยาว์จะทำนิติกรรมใด ๆ จะต้องได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมก่อน มิฉะนั้นจะตกเป็นโมฆียะ ซึ่งผู้แทนโดยชอบธรรมนั้นโดยปกติก็คือบิดามารดาของผู้เยาว์นั่นเอง ส่วนปู่ย่าตายาย ญาติ หรือผู้ปกครองตามความเป็นจริงนั้นไม่ใช่ผู้แทนโดยชอบธรรมและไม่มีอำนาจให้ความยินยอมผู้เยาว์ในการทำนิติกรรม เว้นแต่บิดามารดาถูกถอนอำนาจปกครองและศาลมีคำสั่งแต่งตั้งให้ปู่ย่าตายาย ญาติ หรือบุคคลอื่นเป็นผู้ปกครองตามกฎหมาย...

...คำว่า "ผู้เยาว์" จะแตกต่างจากคำว่า "เด็ก" และ "เยาวชน" ซึ่งแต่ละกฎหมายก็กำหนดไว้แตกต่างกันไป เช่นตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก กำหนดนิยามคำว่าเด็กไว้ว่าบุคคลที่มีอายุต่ำกว่าสิบแปดปี ในขณะที่พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว กลับนิยามคำว่าเด็กไว้ว่าบุคคลที่ยังอายุไม่เกินสิบห้าปี ส่วนเยาวชนคือบุคคลที่อายุเกินสิบห้าปีแล้วแต่ยังไม่ถึงสิบแปดปี...

This means youthห cannot give consent for posting pictures -- only parents or guardians can do that.


3) A Note to G2K aupport team please read and consider พรบ. คอมพิวเตอร์ 2550:

มาตรา ๑๔ ผู้ใดกระทำความผิดที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
(๑) นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบาง ส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน
(๒) นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของประเทศหรือก่อให้เกิดความ ตื่นตระหนกแก่ประชาชน
(๓) นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใด ๆ อันเป็นความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรหรือความผิดเกี่ยวกับการ ก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา
(๔) นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใด ๆ ที่มีลักษณะอันลามกและข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้
(๕) เผยแพร่หรือส่งต่อซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยรู้อยู่แล้วว่าเป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์ตาม (๑)(๒) (๓) หรือ (๔)


มาตรา ๑๕ ผู้ให้บริการผู้ใดจงใจสนับสนุนหรือยินยอมให้มีการกระทำความผิดตามมาตรา ๑๔ ในระบบคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในความควบคุมของตน ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับผู้กระทำความผิดตามมาตรา ๑๔


หมายเลขบันทึก: 587345เขียนเมื่อ 11 มีนาคม 2015 22:10 น. ()แก้ไขเมื่อ 12 มีนาคม 2015 01:24 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (5)

รับทราบและขอบคุณมากค่ะ จะคอยดูแลค่

มาขอบคุณที่ให้เกียรติแวะไปทักทายกันจ้ะ

Dear Dr จันทวรรณ: We as a communiy should do all we can to maintain our best behavior and our culture of learning (to be better society). Happy to be of service. ;-)

Hi คุณมะเดื่อ : Thank you. The picture you posted is 'happy and in good taste' - no discriminating caption and so unlikely to cause negative effects for anyone.

Thank you. I deleted the picture and edited my post.

Thank you for your help.

There are more to this issue. There are damages, compensations, criminal/professional negligence, moral responsibilities,... especially to 'victims'. These are not detailed out in this post because individual cases can be vastly different.

Let us be mindful of example cases: research work with identities (ID eg. photographs and/or names) of ‘subjects’ in study; news with ID of victims of some crimes (some newspapers like to show pictures of half naked bodies of rape, accident and domestic violence victims); blogging with (meta) information that can lead to ID of victims; …

We must be very careful when we deal with children (minors), disabled, handicapped, and of course some powerful persons. Our own actions may be undoing our good intention.

We cannot (really) change our our past (actions). So, for what we have done we can only apologise and wait for the results to catch up with us. In future, we will try our best to consider possibilities with 'mettaa' เมตตา and 'pa~n~naa' ปัญญา in mind as well as the laws.

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี