ระหว่างวันที่ 8 - 10 พ.ย. และ 13 - 15  พ.ย. นี้  มีกิจกรรม 3 รู้ ได้แก่  การรับรู้  การศึกษาหาความรู้  และการเรียนรู้  ในกลุ่มผู้อำนวยการกอง  เลขานุการคณะ  รองคณบดีฝ่ายบริหาร  ตลอดจนคณะกรรมการชุดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องด้านการพัฒนาบุคลากร  มาประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และรับทราบความเคลื่อนไหว  เพื่อขับเคลื่อนระบบการพัฒนามหาวิทยาลัย  โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการจัดโครงสร้างและระบบทรัพยากรมนุษย์  ได้วางกำหนดการไว้ดังนี้

8 พ.ย.   สัมมนาระดมความคิดเห็น ปัญหา  อุปสรรคที่เกิดขึ้น

9 พ.ย.   เชิญผู้ทรงคุณวุฒิจาก ก.พ.ร. บรรยายเรื่อง  หลักการจัดโครงสร้างองค์กรภาครัฐ

10 พ.ย.   เชิญทีมงานของ สกอ. มาบรรยายและร่วมแสดงความคิดเห็นเรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดตำแหน่งและจำนวนข้าราชการในมหาวิทยาลัย  ตามมาตรา 20  แห่งพรบ.ข้าราชการพลเรื่อนในมหาวิทยาลัย พ.ศ.2547

13 พ.ย.   สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงแก้ไขระเบียบ พนักงานมหาวิทยาลัย

14 พ.ย.  เชิญที่ปรึกษา กพ.บรรยายพิเศษเรื่อง การบริหารทุนมนุษย์ภาครัฐ 

15 พ.ย.   ประชุมสรุปผลเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการ  เพื่อขับเคลื่อนในระดับภาพใหญ่และภาพเล็ก ที่เกี่ยวข้องกับการจัดโครงสร้างองค์กร  เงินเดือน  ค่าตอบแทน  สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์  การประเมินและพัฒนาผลงาน 

กิจกรรมครั้งนี้มีทีมงานจาก JJ ส.อมก. กจ. และสถาบันยุทธศาสตร์ฯ เข้าสนับสนุน