สะท้อนผลการจัดการศึกษาโรงเรียขนาดเล็ก : ​โรงเรียนคำลือชาศรีสวัสดิ์วิทยา

นุชรัตน์
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
นักเรียนทุกคนได้รับทุนการศึกษาคนละ 500 บาท นโยบาย "อยากทำให้โรงเรียนให้น่าอยู่เหมือนบ้าน"

บริบทโรงเรียนมีครู 3 คน ฝึกสอน 1 คน และ นักเรียน 22 คน เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 2 – ประถมศึกษาปีที่ 6

โรงเรียนคำลือชาศรีสวัสดิ์วิทยา เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ครูไม่ครบชั้น ระดับปฐมวัยเปิดสอนเฉพาะชั้น อนุบาล 2 มีนักเรียน 3 คน ชั้น ป.1-6 มีนักเรียน 19 คน มีครูมีจ้างสอน จำนวน 1 คน และครูฝึกสอนปฐมวัย 1 คน เคยเรียนรวมกับโรงเรียนถ้ำปลา ปัจจุบัน นำนักเรียนกลับมาสอนที่โรงเรียนตนเองเป็นเอกเทศ

หลังจากการเยี่ยมชั้นเรียน และเดินดูบริบทรอบๆ (ในครั้งนี้ไม่ได้สังเกตการสอน เนื่องจากโรงดำเนินการสอบปลายปี) ได้เข้าร่วมสะท้อนผลการจัดการศึกษา ในปีที่ผ่านมา

โรงเรียนคำลือชาศรีสวัสดิ์วิทยา วันที่ 11 มีนาคม 2558


ผอ.ภานุวัฒน์ คงสมมาศ

โรงเรียนเปิดสอนตั้งแต่ชั้น อ.2-ป.6 นักเรียน ในปีที่ผ่านมาได้เน้นการปรับสภาพบริบท ทั้งภายในโรงเรียน และ ชั้นเรียน มีการขอความร่วมมือจากเครือข่าย เช่น ศิษย์เก่า กพส. อบต. และ กลุ่มเพื่อน ทำให้โรงเรียนได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เช่น ส้วม การปรับปรุงและซ่อมแซมอาคาร ตลอดจน นักเรียนทุกคนได้รับทุนการศึกษาคนละ 500 บาท นโยบาย "อยากทำให้โรงเรียนให้น่าอยู่เหมือนบ้าน" ครูจัดกิจกรรมโดยใช้ทีวีทางไกลผ่านดาวเทียมเป็นหลัก ซึ่งนักเรียนจะชอบการเรียนรู้แบบนี้ ข้อจำกับเรื่องงบประมาณก็มีบ้าง ปีที่ผ่านมาได้ให้ความสำคัญกับเรื่องบริบทค่อนข้างมาก เพราะสภาพโรงเรียนทรุดโทรม ไม่มีแหล่งเรียนรู้ แต่ ปีหน้าจะเน้นการอ่านออกเขียนได้ 100% โดยจะหานวัตกรรมมาใช้ และ อยากให้ครูสอนจากเรื่องใกล้ตัว เน้น BBL สังเกตว่านักเรียนจะชอบอยู่โรงเรียน "ยังไม่มีการใช้ประโยชน์จาก Harddisk External"

ครูต้อย สอนชั้น ป.4-6

ครูจะจัดการสอนกับทีวีทางไกลผ่านดาวเทียมเป็นหลัก มีการศึกษาคู่มือล่วงหน้า และสอนเสริมด้วยการนำแบบฝึกคละชั้นมาให้นักเรียนใช้ นักเรียนสนใจเรียนรู้กับครูทางไกล เนื่องจากนักเรียนมีไม่มาก ทำให้จัดการได้ไม่ยาก ในชั้นเรียน ป.5-6 จะมีฝากั้น เพื่อให้เด็กแยกกันดูทีวี โดยครูจะคอยกำกับการสอน บางครั้งจะมีวิทยากรภายนอกร่วมด้วย มีการเตรียมตัวล่วงหน้า วิชาที่สอนกับทีวีเป็นหลัก ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา ครูไม่มีระบบการวัดผลและประเมินผล ที่เป็นระบบ

ครูขาว สอนชั้น ป.1-3 เด็ก

ครูจะสอนตามทีวี เป็นหลัก ป.1-2 ให้ดูทุกวิชา โดยให้นักเรียนเรียนรู้กับทีวีทางไกลผ่านดาวเทียมจนหมดชั่วโมงค่อยเสริมและสรุปบทเรียน มีการทำแบบฝึกหัด แบบทดสอบ และมีการนำ โดยนำแบบฝึกมาจากแผนคละชั้น ของ สพฐ. ครูจะเน้นวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ เป็นหลัก เด็กส่วนใหญ่ อ่านได้แต่เขียนไม่คล่อง ครูจะมีการเตรียมตัวสำหรับการเรียนในแต่ละชั่วโมง ช่วยกำกับตลอดเวลา ถ้าไม่กำกับ นักเรียนจะไม่เอาใจใส่ ไม่สนใจเรียน ครูยังไม่มีการบันทึกผลหลังการสอน ไม่มีการวางแผนการวัดและประเมินแต่ยังไม่เป็นระบบ

ครูจิดาภา (ปฐมวัย)

สอนโดยบูรณาการ และ มอนเทสซอริ ศึกษาคู่มือและแผน ครูจะใช้ร่วมกัน กิจกรรม เคลื่อนไหวร่างกาย ความสะอาดร่างกาย มีมุมประสบการณ์ ต่าง ๆ นักเรียน 3 คน ดูแลง่าย แต่ครูมีภาระด้านอื่นที่ได้รับมอบหมาย

สะท้อนผลโดยศึกษานิเทศก์

ศน.นุชรัตน์

โรงเรียนมีการเปลี่ยนแปลง สภาพบริบท ค่อนข้างเยอะ และมีพัฒนาการที่ดีขึ้น ในชั้นเรียนได้รับการดูแลทาสี และ ลงพื้น และ เอาใจใส่ แต่ในชั้นเรียน ควรมีการปรับปรุง ความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด และ ห้องได้ถูกแบ่งกั้นโดยแบบชั่วคราว ไม่ได้มาตรฐาน ซึ่งทางโรงเรียนจะได้มีการหาแนวทางพัฒนาต่อไป

ขอให้คุณครูได้วางแผนการและออกแบบการจัดกิจกรรมไว้ล่วงหน้า ถ้าในปีการศึกษาต่อไปจะใช้ทีวีทางไกลผ่านดาวเทียมเป็นหลัก ให้ครูได้จัดเตรียมการสอน ศึกษาคู่มือ มีการบันทึกผลหลังสอน และปรับปรุงระบบการวัดและประเมินผล

ศน.ธนวรรธ

โรงเรียนมีการปรับปรุง สภาพได้ดีมาก และได้รับความร่วมมือจากองค์กร เครือข่ายภายนอก สิ่งเป็นสิ่งที่น่าชื่นชม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน hi supervisorความเห็น (0)