ผลผลิต (Outputs) และผลลัพธ์ (Outcomes) ?

ถวิล
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ผลผลิต (Outputs) และผลลัพธ์ (Outcomes) ?

ถวิลอรัญเวศ

รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 4

1 มีนาคม 2558

ผลผลิต (Outputs)คือ ผลที่เกิดขึ้นโดยตรงจากกิจกรรมที่สถานศึกษาหรือหน่วยงานดำเนินการหรือจัดกิจกรรม

เป็นผลที่เกิดขึ้นโดยตรงจากกิจกรรมที่สถานศึกษาหรือหน่วยงานดำเนินการหรือจัดกิจกรรมผลผลิต ยังรวมถึงสิ่งของหรือการให้บริการที่ปรากฏชัดเจน และที่สำคัญ กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการจัดกิจกรรมจะเป็นผู้ที่ได้รับประโยชน์โดยตรง

ตัวอย่างเช่นโรงเรียนมีหน้าที่หลัก คือการจัดการศึกษาภาคบังคับหรือการศึกษาขั้นพื้นฐาน แล้วแต่กรณี ให้ประชากรในวัยเรียน

ดังนั้น ผลผลิตของโรงเรียน คือ นักเรียนที่เรียนจบการศึกษาจากโรงเรียน เช่น จบ ป. 6 จบ ภาคบังคับ หรือจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ม.6)

ตามที่เปิดสอน

ผลลัพธ์ (Outcomes) หมายถึง ผลที่เกิดจากการนำผลผลิตไปใช้ให้เกิดประโยชน์ จนเกิดผลตามเป้าหมายหรือนโยบายที่ได้กำหนด

ซึ่งผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น จะต้องสอดคล้องกับนโยบายและจุดหมายของสถานศึกษาหรือหน่วยงานที่ได้กำหนดไว้

อาทิ เช่นนักเรียนที่จบการศึกษาเป็นผลผลิตของโรงเรียน

ผลลัพธ์ ก็คือ การที่นักเรียนเป็นพลเมืองที่ดีในสังคมหรือการมีงานทำของนักเรียน

ถ้าเป็นการสอน เมื่อครูสอนเรื่องคุณธรรม จริยธรรม จบ ผลผลิต คือนักเรียน บอกได้ว่าคุณธรรม คืออะไร ผลลัพธ์ คือการที่นักเรียนนำหลักคุณธรรม จริยธรรมไปปฏิบัติ และเป็นคนดีในสังคม

------------------

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บทความทางวิชาการถวิล อรัญเวศความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ผลลัพธ์วัดยากนะคะ