การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้ชุดการสอน เรื่อง ทวีปเอเชีย

ชื่อเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้ชุดการสอน เรื่อง ทวีปเอเชีย ผู้วิจัย นางสาวนันท์นภัส แซ่ห่าน โรงเรียน เกษตรสมบูรณ์วิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ปีที่วิจัย 2556

บทคัดย่อ การวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ คือ (1) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้ชุดการสอน เรื่อง ทวีปเอเชีย โดยกำหนดเกณฑ์ประสิทธิภาพ E1/ E2 ที่ 80/80 และมีดัชนีประสิทธิผล ตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป (2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้ชุดการสอน เรื่อง ทวีปเอเชีย ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน และ (3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดการสอน เรื่อง ทวีปเอเชีย กลุ่มเป้าหมายของการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 จำนวน 36 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เพื่อใช้เป็นกลุ่มทดลองที่เรียนโดยใช้ชุดการสอน เรื่อง ทวีปเอเชีย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ชุดการสอน เรื่อง ทวีปเอเชีย แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบประเมินความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบสมมุติฐาน ใช้ t-test (pair) ผลการวิจัยพบว่า 1. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้ชุดการสอน เรื่อง ทวีปเอเชีย มีประสิทธิภาพ 83.32/82.50 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด และมีดัชนีประสิทธิผล (The Effectiveness Index : E.I.) เท่ากับ 0.70 ซึ่งหมายความว่า นักเรียนมีความรู้หลังเรียนเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 70 2. กลุ่มเป้าหมายที่เรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้ชุดการสอน เรื่อง ทวีปเอเชีย มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญ ที่ระดับ .05 3. กลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้ชุดการสอน เรื่อง ทวีปเอเชีย อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.26

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ผลงานวิชาการความเห็น (0)