sim
นางสาว สิรินุช ต่ายจันทร์

แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำที่ประสมด้วยสระเปลี่ยนรูปและสระลดรูปที่มีตัวสะกดสำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1


ชื่อเรื่องรายงานการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำที่ประสมด้วยสระเปลี่ยนรูป

และสระลดรูปที่มีตัวสะกดสำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ผู้รายงาน นางจันทพร โพธิ์สุ่ม

ปีที่รายงาน 255ึ7

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำที่ประสมด้วยสระเปลี่ยนรูปและสระลดรูปที่มีตัวสะกด สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

สร้างขึ้นตามเกณฑ์ 80/802) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนและหลังใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำที่ประสมด้วยสระเปลี่ยนรูปและสระลดรูปที่มีตัวสะกด สำหรับ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 13) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำที่ประสมด้วยสระเปลี่ยนรูปและสระลดรูปที่มีตัวสะกดสำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาค้นคว้า คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2

ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนเทศบาล 2จำนวน 20 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า คือ แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำที่ประสมด้วยสระเปลี่ยนรูปและสระลดรูปที่มีตัวสะกดสำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำที่ประสมด้วยสระเปลี่ยนรูปและสระลดรูปที่มีตัวสะกดสำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 20 ข้อ และแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำที่ประสมด้วยสระเปลี่ยนรูปและสระลดรูปที่มีตัวสะกดสำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1ที่ผู้รายงานสร้างขึ้น สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)

ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า 1) แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำที่ประสมด้วยสระเปลี่ยนรูปและสระลดรูปที่มีตัวสะกดสำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 83.73/83.17 ตามเกณฑ์ 2)ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำที่ประสมด้วยสระเปลี่ยนรูปและสระลดรูปที่มีตัวสะกดสำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สูงกว่าก่อนใช้เอกสารประกอบการเรียนรู้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .053)นักเรียนมีความพึงพอใจต่อแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำที่ประสมด้วยสระเปลี่ยนรูปและสระลดรูปที่มีตัวสะกดสำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ระดับมากที่สุด

คำสำคัญ (Tags): #แบบฝึกทักษะ
หมายเลขบันทึก: 586747เขียนเมื่อ 24 กุมภาพันธ์ 2015 22:53 น. ()แก้ไขเมื่อ 24 กุมภาพันธ์ 2015 22:53 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี