คุณครูชอบเด็กดี

วันนี้ก็เป็นชั่วโมงสอนของนักเรียนชั้น ป.4/3 ซึ่งเรียนในเรื่องของ "ประเภทของอาชีพ" เพราะอาชีพในปัจจุบันมีอยู่มากมาย นักเรียนจะต้องมีการแยกประเภทของอาชีพให้ถูกต้อง

ประเภทของอาชีพก็จะมี "อาชีพอิสระ" เช่นจิตรกร เกษตรกร "อาชีพรับจ้าง" เช่นพนักงานโรงงาน พนักงานบริษัท "อาชีพรับราชการ" เช่นตำรวจ ครู เป็นต้นโดยฉันเขียนอาชีพต่าง ๆ บนกระดาน แล้วให้นักเรียนบอกประเภท และความสำคัญของอาชีพนั้น ๆ

นักเรียนลงมือทำงานอย่างตั้งใจ และมีการซักถามเมื่อไม่เข้าใจในบางครั้ง แต่โดยรวมแล้วนักเรียนบอกประเภทของอาชีพต่าง ๆ ได้

ซึ่งถือว่าบรรลุตามจุดประสงค์ของการสอนในวันนี้


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวศุภลักษณ์ ศุภผลา ... (ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)