การสร้างแผ่นพับในวิชาคอมพิวเตอร์

วันนี้เป็นหัวข้อเรื่องการสร้างแผ่นพับอย่างถูกวิธี ซึ่งการทำแผ่นพับในโปรแกรมWord นั้น ถ้านักเรียนไม่เข้าใจเวลาลงมือทำจะค่อนข้างยาก

ฉันจึงแจกกระดาษให้คนละ 1 แผ่น เพื่อให้นักเรียนพับเป็นแผ่นพับ จากนั้นก็บอกรายละเอียดของแผ่นพับหน้าต่าง ๆ ทั้งหน้าปก หน้าในของแผ่นพับ รวมทั้งการตั้งค่าหน้ากระดาษต่าง ๆ ด้วย

เมื่อนักเรียนเข้าใจจากการจดบันทึกแล้ว ก็ลงมือทำใน Word โดยแบ่งกระดาษเป็น 2 แผ่น แล้วแบ่งเป็น 3 คอลัมน์ ซึ่งแผ่นแรกจะประกอบไปด้วย หน้า 5 หน้า 6 และหน้าปก ส่วนแผ่นที่ 2 จะประกอบไปด้วย หน้า 2 หน้า 3 และหน้า 4ฉันให้อิสระนักเรียนโดยการให้เลือกเรื่องที่สนใจทำเอง หาข้อมูลเนื้อหาและรูปภาพประกอบเองทั้งหมด

นักเรียนมีความกระตือรือร้นตั้งใจในการปฏิบัติงานดี มีการซักถามในสิ่งที่ไม่เข้าใจหรือทำไม่ได้ ซึ่งฉันก็ช่วยให้คำแนะนำไปเพิ่มเติม…..
บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวศุภลักษณ์ ศุภผลา ... (ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)