ผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ โดยใช้การละเล่นพื้นบ้านของไทย พัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 5 บ้านกาหยี อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี


ชื่อเรื่อง ผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ โดยใช้การละเล่นพื้นบ้านของไทย

พัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2

โรงเรียนเทศบาล 5 บ้านกาหยี อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี

ชื่อผู้ศึกษานางมยุราบารอสิดิก

ระดับชั้นชั้นอนุบาลปีที่ 2

สถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 5 บ้านกาหยีอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานี

ปีการศึกษา2556

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ (1) เพื่อหาประสิทธิภาพของการจัดประสบการณ์ การเรียนรู้ โดยใช้การละเล่นพื้นบ้านของไทย พัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 (2) เพื่อเปรียบเทียบผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้การละเล่นพื้นบ้านของไทย พัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 กลุ่มตัวอย่างใช้ในการศึกษาเป็นนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2/3 โรงเรียนเทศบาล 5 บ้านกาหยี อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี นักเรียนรวม 30 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ จำนวน 30 แผน, ชุดฝึกทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ และแบบประเมินทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ 30 ข้อ มีค่าความเที่ยงตรง (IOC) 0.80 - 1.00 ค่าความยาก 0.56 - 0.75 ค่าอำนาจจำแนก 0.28 - 0.44 และค่าความเชื่อมั่น (KR-20) เท่ากับ 0.87 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ ค่า t-test

ผลการศึกษาปรากฏดังนี้

1. การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ โดยใช้การละเล่นพื้นบ้านของไทย พัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.31 / 84.78 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ประสิทธิภาพ 80/80

2. นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ โดยใช้การละเล่นพื้นบ้านของไทย มีทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ หลังการจัดประสบการณ์สูงกว่าก่อนจัดประสบการณ์ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

หมายเลขบันทึก: 585755เขียนเมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2015 23:02 น. ()แก้ไขเมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2015 23:02 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี