ชุดการเรียนการศึกษาต่อเนื่องหลักสูตรจิตรกรรมไทยประยุกต์

จิตรกรรมไทยประยุกต์ชุดการเรียนการศึกษาต่อเนื่องหลักสูตรจิตรกรรมไทยประยุกต์

ผู้เขียน อ.ธัญรัศม์ มิ่งไชยอนันต์

ชุดการเรียนการศึกษาต่อเนื่องหลักสูตรจิตรกรรมไทยประยุกต์ ประกอบด้วยส่วนที่เป็นภาคความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงานจิตรกรรมไทย การเขียนลายเส้นเบื้องต้น การเขียนลายไทยเบื้องต้น การใช้สีในงานจิตรกรรมไทย การเขียนงานจิตรกรรมไทย การเขียนงานจิตรกรรมไทยบนผืนผ้าและวัสดุอื่น และการเขียนงานจิตรกรรมไทยประยุกต์เพื่อการประกอบอาชีพ

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ผู้เรียนที่จบหลักสูตรสามารถ

๑. มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในงานจิตรกรรมไทยประยุกต์

๒. มีเจตคติที่ดีต่องานศิลปวัฒนธรรมไทย

๓. เห็นแนวทางในการอนุรักษ์ส่งเสริมสนับสนุนและสืบทอดงานจิตรกรรมไทย

๔. สามารถนาความรู้เพื่อการประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมไทยในปัจจุบัน

เนื้อหา

ตอนที่ ๑ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงานจิตรกรรมไทย จานวน ๖ ชั่วโมง

ตอนที่ ๒ การเขียนลายเส้นเบื้องต้น จานวน ๖ ชั่วโมง

ตอนที่ ๓ การเขียนลายไทยเบื้องต้น จานวน ๑๘ ชั่วโมง

ตอนที่ ๔ การใช้สีในงานจิตรกรรมไทย จานวน ๖ ชั่วโมง

ตอนที่ ๕ การเขียนงานจิตรกรรมไทย จานวน ๒๔ ชั่วโมง

ตอนที่ ๖ การเขียนงานจิตรกรรมไทยบนผืนผ้าและวัสดุอื่น จานวน ๓๔ ชั่วโมง

ตอนที่ ๗ การเขียนงานจิตรกรรมไทยประยุกต์

เพื่อการประกอบอาชีพ จานวน ๖ ชั่วโมง


คลิกเพื่อดาวน์โหลดชุดการเรียนบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เอกสารวิชาการสถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ