KKU’ History : ที่มาของคำว่า "สีฐาน"/"ศรีฐาน"

เนินดินสูง 4 ถ่าน (สูงเป็นชั้นๆ 4 ชั้น)... คือที่มาของคำว่า "‪#‎สีฐาน‬" (ศรีฐาน)
เมื่อปี พ.ศ.2390มีครอบครัวของพ่อ-แม่ของพ่อใหญ่โสมและแม่ใหญ่โม่ง ได้อพยพจากบ้านเมืองเก่า พร้อมด้วยบุตร หลานและญาติพี่น้อง จำนวน 6 ครอบครัว มาตั้งรกรากที่เนินดินสูง 4 ถ่าน (สูงเป็นชั้นๆ 4 ชั้น) เพื่อทำนา ทำสวน และมีผู้อพยพเข้ามาอยู่อาศัยเพิ่มมากขึ้น จึงได้ตั้งชื่อหมู่บ้านว่า "บ้านสี่ถ่าน" ตามลักษณะของเนินดินที่ตั้งหมู่บ้าน
เมื่อปี พ.ศ.2478ทางราชการเข้ามาสำรวจจำนวนประชากรและครัวเรือนในหมู่บ้าน เพื่อการพัฒนาหมู่บ้านสี่ถ่านและเจ้าหน้าที่ทางราชการไม่เข้าใจความหมายชื่อหมู่บ้านคงคิดว่าพูดเหน่อ จึงได้เขียนชื่อ "หมู่บ้านสี่ถ่าน" เป็น "บ้านศรีฐาน" จนถึงปัจจุบัน
ที่มา : http://www.m-culture.in.th/album/142294/js/

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่นความเห็น (0)