UKM-8 : การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรภายในหน่วยงาน


เจ้าของเรื่องเล่า

เรื่องเล่าประจำกลุ่มที่ 2 เรื่องเล่าที่ 2
ผู้เล่า : นงเยาว์ สว่างเจริญ
จาก : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เรื่อง : การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรภายในหน่วยงาน

เรื่องเล่าพอสังเขป (เน้นวิธีปฏิบัติ)

         อาจารย์มีประสบการณ์เป็นหัวหน้าภาควิชา กล่าวถึงการอบรมคอมพิวเตอร์ หรืออื่น ๆถ้าเป็นการจัดอบรมขนาดใหญ่ หรือกลุ่มใหญ่ ผู้เข้าร่วมอบรมจะไม่ค่อยมีประสิทธิภาพ และไม่ได้ผลเท่าที่ควร และทำให้ผู้เข้าอบรมไม่พัฒนาตามที่ต้องการ ดังนั้นอาจารย์จึงมีแนวความคิดว่า ทุกคนสามารถพัฒนาได้ ดังนั้นอาจารย์จึงได้ช่วยการอบรมเป็นรายบุคคล และเปิดให้มีการซักถาม-ตอบคำถาม ซึ่งอาจารย์สามารถพัฒนาเลขานุการภาควิชาซึ่งเป็นผู้มีอายุให้สามารถใช้คอมพิวเตอร์โดยเฉพาะโปรแกรม Access ทำให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

         นอกจากนั้นอาจารย์ใช้วิธีการชม การให้กำลังใจ ทำให้บุคลากรซึ่งมีวัยวุฒิสูง สามารถพัฒนาตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ปัจจัยสู่ความสำเร็จ (Key Success Factor)

         1. การให้กำลังใจในการทำงาน
         2. คิดเชิงบวก
         3. การให้โอกาส
         4. ความมุ่งมั่น ความเชื่อมั่นว่ามนุษย์ทุกคนพัฒนาได้ 
         5. การสนับสนุนจากหน่วยงาน

คุณลิขิต
         1. ดร.รุจโรจน์ แก้วอุไร
         2. นางสาวสิริกาญจน์ ยอดบุรี

นิสิตถ่ายภาพ

         1. นายรงค์รบ น้อยสกุล
         2. นายจิรพันธ์ จับจ่าย
         3. นายพิสิฐ เอกสิริไตรรัตน์

คุณวิศาสตร์

         นางสาวรัตน์ทวี อ่อนดีกุล

         วิบูลย์ วัฒนาธร

.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นเรศวรวิจัย-QA-KM

คำสำคัญ (Tags)#การจัดการความรู้#km#ukm#มหาวิทยาลัยนเรศวร#nukm#องค์กรเรียนรู้#lo#km-workshop#บุคคลเรียนรู้#นงเยาว์#ukm-8#การพัฒนาทุนมนุษย์#chaordic-organization#สว่างเจริญ

หมายเลขบันทึก: 58487, เขียน: 10 Nov 2006 @ 16:57 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 17:37 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)