ติว O-NET ให้นักเรียน

ในวันนี้ทางโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ ได้จัดการติวการสอบ O – NET (Ordinary National Educational Test) ซึ่ง O – NET คือ แบบสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน เป็นการวัดผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำหรับในช่วงชั้นที่ 4 จัดสอบ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาษาค่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ให้กับนักเรียน..

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายกานตพงศ์ อาจองกุล...(ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)