วันเด็ก ของโรงเรียนศึกษาสงเคาระห์เชียงใหม่

วันเสาร์ที่ 17 มกราคม 2558 ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมวันเด็กให้แก่นักเรียน ซึ่งมีมีกิจกรรมของนักเรียนแต่ละชนเผ่าให้ชม ให้ร่วมสนุกกันมากมาย คำขวัญวันเด็กในปีนี้ คือ ความรู้ คู่คุณธรรม นำสู่อนาคต วันเด็กแห่งชาติ มีต้นกำเนิดมาจากการที่องค์การสหประชาชาติทั่วโลกเกิดความตื่นตัว และเห็นพ้องต้องกันว่าควรจะให้ความสำคัญแก่เด็ก ๆ โดยในปี พ.ศ. 2498 นายวี เอ็ม กุล ผู้แทนองค์การสหพันธ์เพื่อสวัสดิการเด็กระหว่างประเทศ ได้เป็นผู้เสนอต่อกรมประชาสงเคราะห์ ให้มีการจัดงานวันเด็กแห่งชาติขึ้น เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้เห็นความสำคัญ และความต้องการของเด็ก รวมถึงเพื่อเป็นการกระตุ้นให้เด็กตระหนักถึงบทบาทอันสำคัญของตนในประเทศ โดยปลูกฝังให้เด็กมีส่วนร่วมในสังคม เตรียมพร้อมให้ตนเองเป็นกำลังของชาติ.


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายกานตพงศ์ อาจองกุล...(ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)