รายงานการศึกษางานวิจัย


รายงานการศึกษางานวิจัย

เรื่องTrends and Model in International Quality Assurance in Higher Education in Relation

to Trade in Education

กลิ่นแก้วลิวไธสงโรงเรียนบ้านสงเปือยฮ่องเดื่อ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

คำนำ

รายงานการศึกษางานวิจัยเรื่องTrends and Model in International Quality Assurance in Higher Education in Relation to Trade in Educationเล่มนี้จัดทำขึ้นโดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา ดังนี้ส่วนที่ 1 ชื่อเรื่องชื่อผู้ทำวิจัยปีที่ทำวิจัยส่วนที่ 2 ผลการวิจัยส่วนที่ 3 การนำไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงานส่วนที่ 4 ประเด็นหรือหัวข้อที่ควรจะวิจัยต่อและส่วนที่ 5 เอกสารที่ใช้ประกอบการศึกษา

การจัดทำรายงานการศึกษางานวิจัยครั้งนี้ข้าพเจ้าขอขอบคุณอาจารย์ผู้มรพระคุณทุกท่าน บิดา มารดา ที่กรุณาอบรมสั่งสอนข้าพเจ้ามาด้วยดี

กลิ่นแก้วลิวไธสง

สารบัญ


หน้า

คำนำ

สารบัญ

ส่วนที่ 1 ชื่อเรื่องชื่อผู้ทำวิจัยปีที่ทำวิจัย,ส่วนที่ 2 ผลการวิจัย,ส่วนที่ 3 การนำไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงาน,ส่วนที่ 4 ประเด็นหรือหัวข้อที่ควรจะวิจัยต่อ

2

ส่วนที่ 5 เอกสารที่ใช้ประกอบการศึกษา

4

บรรณานุกรม

6

นิกรศรีสุพัฒน์.(2550).การประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดสำนักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 3.รายงานการศึกษาอิสระปริญญาศึกษาศาสตร

มหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

1.ผลการวิจัย

ผลจากการศึกษาครั้งนี้สามารถสรุปผลการวิจัยโดยแบ่งออกเป็น 4 ด้านดังนี้

1.1 ด้านสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย และมีอายุระหว่าง 41-50 ปีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี

1.2ด้านสภาพปัญหาในการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 3พบว่าการดำเนินการมี 3 ด้านที่อยู่ในระดับมากได้แก่ด้านการดำเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านการรายงานคุณภาพการศึกษาประจำปีและด้านการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาส่วนปัญหาในการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาพบว่ามีปัญหาในระดับน้อยที่สุดคือด้านการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

1.3ด้านข้อเสนอแนะในการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 3ผู้บริหารและครูผู้สอนให้ข้อเสนอแนะโดยสรุปใน 5 อันดับแรกคือ1) บุคลากรน้อยขาดสื่อผู้บริหารต้องมีความมุ่งมั่นงานเอกสารจึงจะครบ2) มาตรฐานที่ใช้เป็นมาตรฐานเดี่ยวกันทั่วแระเทศแต่บริบทของสถานศึกษาไม่เหมือนกัน 3) โรงเรียนขาดงบประมาณในการนำทรัพยากรมาปฏิบัติตามแผนพัฒนาสถานศึกษา 4) ควรติดตามแก้ไขโครงการกิจกรรมเป็นระยะจึงจะบรรลุตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา5) ควรมีคณะกรรมการประเมินและติดตามอย่างต่อเนื่องรวมทั้งให้ความช่วยเหลืออย่างจริงจัง

1.4ด้านผลการศึกษาข้อมูลเชิงประจักษ์พบว่าโรงเรียนกลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 โรงเรียนมีการจัดการและดำเนินการอย่างเป็นระบบในด้านโครงสร้างการบริหารการมีส่วนร่วมการประสานสัมพันธ์มีคณะกรรมการเพื่อกำหนดแนวทางและตรวจสอบทบทวนและรายงานคุณภาพการศึกษามีข้อมูลเพียงพอในการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่มุ่งเน้นมาตรฐานด้านผลการเรียนรู้ของผู้เรียนที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้แต่ละช่วงชั้นตามกำหนดของหลักสูตรและมีการผดุงระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

2.การนำไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงาน

นิสิตผู้ศึกษาในฐานะที่เป็นครูสายผู้สอนในสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสงเปือยฮ่องเดื่อสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 1ซึ่งโรงเรียนที่ปฏิบัติการสอนเป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษาขนาดเล็กตัวผู้ศึกษาเป็นหัวหน้างานบริหารวิชาการโรงเรียนสามารถนำผลการศึกษาไปประประยุกต์ใช้โดยจัดทำเป็นลำดับขั้นตอนดังนี้

2.1สำรวจสภาพปัญหาด้านการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่เป็นจริงในปัจจุบันโดยความร่วมมือของบุคลากรทุกฝ่าย

2.2วิเคราะห์สภาพปัญหาด้านสาเหตุและปัจจัยที่เอื้อหรือก่อให้เกิดปัญหา

2.3 นำเสนอผลการสำรวจวิเคราะห์สภาพปัญหาต่อทุกฝ่ายเพื่อวิเคราะห์วางแผนกำหนดแนวทางปฏิบัติวิธีการรูปแบบที่จะนำมาใช้ในการปฏิบัติดำเนินงานโดยยึดแนวปฏิบัติของการดำเนินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

2.4ดำเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามที่ได้วางแผนกำหนดแนวทางไว้โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อกำหนดแนวทางติดตามตรวจสอบทบทวนและรายงานคุณภาพการศึกษา

2.5เมื่อผลการปฏิบัติตามแผนที่กำหนดไว้บรรลุวัตถุประสงค์ต้องมีการผดุงระบบการประกันคุณภาพการศึกษานั้นไว้

3.ประเด็นหรือหัวข้อที่ควรจะวิจัยต่อไป

จากผลการศึกษาดังกล่าวควรจะมีการนำไปวิจัยต่อไปเพื่อให้การประกันคุณภาพภายในโรงเรียนมีคุณภาพและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นซึ่งประเด็นหรือหัวข้อที่ควรจะวิจัยต่อไปมีดังนี้

3.1ควรศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลสำเร็จในการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนขนาดเล็ก

3.2ควรศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพควบคู่ไปกับการวิจัยเชิงสำรวจเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงประจักษ์ในการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนขนาดเล็กและผลการวิจัยทำให้ได้องค์ความรู้เรื่องการดำเนินการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนขนาดเล็กและสามารถนำไปใช้ได้อย่างแท้จริง

3.3ควรศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพรายด้านเกี่ยวกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่โรงเรียนขนาดเล็กดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในประสบผลสำเร็จ

บรรณานุกรม

ชัยยุทธศิริสุทธิ์.(2550).เอกสารประกอบการสอนวิชา 050186การประกันคุณภาพการศึกษา :

EducationalQualityAssurance.มหาสารคาม : คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม.

นิกรศรีสุพัฒน์.(2550).การประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดสำนักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 3.รายงานการศึกษาอิสระปริญญาศึกษาศาสตร

มหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

บรรณานุกรม

ชัยยุทธศิริสุทธิ์.(2550).เอกสารประกอบการสอนวิชา 050186การประกันคุณภาพการศึกษา :

EducationalQualityAssurance.มหาสารคาม : คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม.

Dirk Van Damme.(2002).Higher Education Management and Policy.Journal of the

Programme on Institutional Management in Higher Education.14 (73) : 93-136.

หมายเลขบันทึก: 584472เขียนเมื่อ 25 มกราคม 2015 01:13 น. ()แก้ไขเมื่อ 28 มกราคม 2015 11:47 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา
และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี