การใช้กระบวนการกลุ่มในการทำงานช่วยสร้างความสามัคคีและทำให้การจัดกิจกรรมประสบความสำเร็จได้ดียิ่งขึ้น ตั้งแต่ปี 2547ที่ได้มาสอนโรงเรียนวัดยวดสอนโดยได้ประจำชั้นอนุบาล 1 สอนไปก็สังเกตว่านักเรียนไม่ค่อยมีความสามัคคีกันเวลาให้เข้ากลุ่ม จับกลุ่มทำกิจกรรมนักเรียนจะไม่เข้าหาเพื่อนมักแยกตัวทำงานคนเดียว ก็เลยคิดหาวิธีที่จะให้นักเรียนทำงานเป็นกลุ่มโดยใช้ทักษะกลุ่มสัมพันธ์เข้าไปสุ่ทุกกิจกรรมที่สอนจะให้เด็กได้จัดกลุ่มและทำงานร่วมกัน เช่นวาดภาพร่วมกัน เล่าเรื่อง เล่านิทานร่วมกัน ทำหนังสือพูดได้ร่วมกัน ออกมารายงานหน้าชั้นเป็นกลุ่มฯลฯ เมื่อสังเกตแล้วแรกๆเด็กก็ยังไม่ให้ความร่วมมือ เด็กก็จะประสบปัญหาในการทำกิจกรรม เพื่อนๆในกลุ่มก็จะเริ่มบ่นและว่ากันเอง แต่เมื่อทำหลายๆครั้ง นักเรียนหลายคนยอมปรับพฤติกรรมของตนเองโดยการให้ความร่วมมือกับเพื่อน นักเรียนเริ่มมีความสามัคคีกันมากขึ้น แต่ที่สำคัญครูต้องให้กำลังใจ ให้คำแนะนำ ให้แรงเสริมโดยชมหรือชี้แนะ ผลปรากฎว่าหลังจากนั้นประมาณ 1 เดือน นักเรียนเริ่มมีความสามัคคีกันมากขึ้น นักเรียนที่แยกตัวสามารถเข้ากับเพื่อนได้ ทำให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนง่ายขึ้นและประสบความสำเร็จดีขึ้น จากการทดลองการใช้กระบวนการกลุ่มเข้ามาใช้ในการจัดกิจกกรมการเรียนการสอนทำให้การสอนประสบความสำเร็จ และสามารถจัดกิจกรรมได้ง่ายยิ่งขึ้น สร้างความสามัคคีของนักเรียนเพิ่มมากขึ้น