การสอนภาษาไทยในช่วงชั้นที่ 1 ครูควรให้นักเรียนท่องจำและร้องเพลงที่เกี่ยวกับภาษาไทยเพื่อให้นักเรียนสามารถจำได้อย่างแม่นยำ และควรให้นักเรียนได้อ่านหนังสือร่วมกันวันละอย่างน้อย 1 ชั่วโมง