การไปเยี่ยมบ้านนักเรียนทำให้ครูรู้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวนักเรียนเพื่อให้รู้ปัญหาของนักเรียนเพื่อนำมาร่วมกันแก้ปัญหากันผู้ปกครอง เพื่อนครูในโรงเรียน เพื่อการจัดการเรียนการสอนให้ตรงกับความพร้อม ความต้องการของนักเรียน