การพัฒนาชุดฝึกทักษะการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD เรื่องเลขยกกำลัง รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ค21101 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสวายวิทยาคาร ..... อ่านต่อได้ที่: https://www.gotoknow.org/dashboard/home#/posts/new


ชื่อเรื่อง การพัฒนาชุดฝึกทักษะการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD เรื่องเลขยกกำลัง

รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ค21101 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

โรงเรียนสวายวิทยาคาร

ผู้วิจัย นางชุติมา ใจมั่น

ปีที่วิจัย2556

บทคัดย่อ

การพัฒนาชุดฝึกทักษะการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD เรื่องเลขยกกำลัง รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ค21101 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสวายวิทยาคาร ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาชุดฝึกทักษะการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD เรื่องเลขยกกำลัง รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ค21101 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนและหลังเรียน โดยใช้ชุดฝึกทักษะการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD เรื่องเลขยกกำลัง รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ค21101 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน หลังการเรียนโดยใช้ชุดฝึกทักษะการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD เรื่องเลขยกกำลัง รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ค21101 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนสวายวิทยาคาร อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 จำนวน 41 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple Radom Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) ชุดฝึกทักษะการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD เรื่องเลขยกกำลัง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 13 ชุด ได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.88 เป็นชุดฝึกทักษะการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD ที่เหมาะสมมากที่สุด 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ซึ่งเป็นแบบทดสอบแบบเลือกตอบ (multiple choices) จำนวน 30 ข้อ มีค่าความยากง่ายตั้งแต่ 0.23 ถึง 0.78 ค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่ 0.25 ถึง 0.82 ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ 0.85 และ 3) แบบวัดความพึงพอใจมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.80 สถิติพื้นฐานที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและสถิติทดสอบสมมติฐานเพื่อวิเคราะห์ความแตกต่างของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน ใช้สถิติในการทดสอบ ที (t-test for dependent samples)

ผลการวิจัยปรากฏดังนี้

1. ชุดฝึกทักษะการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD เรื่องเลขยกกำลัง รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ค21101 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพ 86.64/83.01 ตามเกณฑ์ 80/80 ที่กำหนดไว้

2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนและหลังเรียน โดยใช้ชุดฝึกทักษะการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD เรื่องเลขยกกำลัง รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ค21101 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

3. นักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้ชุดฝึกทักษะการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD เรื่องเลขยกกำลัง รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ค21101 มีความพึงพอใจหลังเรียนอยู่ในระดับมากที่สุดความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี