ความสามารถในการอ่านเชิงหน้าที่ (Functional Reading Competencies)

ความสามารถเหล่านี้ได้มาจาก the SCCC Basic Studies ESL Curriculum และ the Washington State Core Competencies. พวกเราจัดแบ่งพวกมันเป็นความสามารถในการอ่านเชิงหน้าที่ เพราะว่าพวกมันเป็นทักษะในเชิงปฏิบัติ (practical skill) ที่จะใช้กับสถานการณ์เฉพาะ รายการนี้จะมีการแบ่งชั้น แต่ทักษะบางอย่างอาจประยุกต์ใช้ได้ในทุกระดับ ข้อแต่ละข้อที่มีรหัส (code) ซึ่งสามารถใช้เป็นหัวข้อในแบบฟอร์ม (form) ที่เหมาะสมต่อไป

1. รู้ความหมายของคำที่เป็นคำง่ายๆ ในข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ, นามสกุล, ที่อยู่ เป็นต้น (FORM)

2. อ่าน และทำความเข้าใจการบอกเวลา และวันที่ (TIME/DATE)

3. ทำความเข้าใจ และใช้ตัวอักษร และหมายเลข จนถึงลำดับที่ (ALPH./NO.)

4. ตีความคำ และสัญลักษณ์ในป้ายประกาศ และคำเตือนอันตราย (SIGN)

5. อ่านตารางเวลา, ปฏิทิน, และ การติดต่อกันทางจดหมาย (SCHED.)

6. ทำความเข้าใจตัวย่อต่างได้ (ABBREV.)

7. รู้จักสถานที่ และกำหนดเส้นทางในแผนที่ และตารางการขนส่งได้ (MAP)

8. มีความรู้ในเรื่องใบเสร็จ, ใบเสร็จรับของ, เอกสารทางธนาคาร, หรือ เอกสารที่ออกโดยนายจ้างถึงลูกจ้างที่ระบุถึงข้อมูลรายได้ของลูกจ้าง (Gross income) , ข้อมูลภาษีที่ต้องจ่ายตามเงินเดือนของลูกจ้าง (Taxes),ข้อมูลการลดหย่อนต่างๆ (BILL)

9. อ่านประกาศ และโฆษณาในรูปแบบเต็ม หรือแบบย่อ (ADVER.)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการเรียนการสอน, การวัดผลประเมินผล,การสอนภาษาอังกฤษ, ภาษาอังกฤษความเห็น (0)