บทสัมภาษณ์การเสวนาการแก้ปัญหายาเสพติด

อัญชลี
การแก้ปัญหายาเสพติด

จากการนำเสนอเรื่องการสร้างเครือข่ายเยาวชนป้องกันยาเสพติด ซึ่งศูนย์ฯได้จัดเสวนาที่รงเรียนจิรประวัติวิทยาคมมีผู้ให้ข้อคิดเห็นว่าน่าจะมีบทสัมภาษณ์มาลงให้อ่าน งานเด็กวัยเรียนได้คัดบทสัมภาษณ์และคำถามที่เป็นหลักๆมาลงให้ คะ

วิทยากร ได้แก่ หน่วยงานทางการศึกษา อาจารย์จารุณี ศักดิ์เพ็ชร์ (รร.จิรประวัติวิทยาคม)หน่วยงานจากสาธารณสุข คุณสุนิศา นิภานันท์ (สำนักงานเทศบาลนครนครสวรรค์)หน่วยงานเอกชน คุณอภิชาติ พึ่งทอง(สถาบันการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาแบบยั่งยืนจังหวัดนครสวรรค์ )และแกนนำนักเรียนจากโรงเรียนนครสวรรค์และโรงเรียนจิรประวัติวิทยาคม

คำถาม 1สภาพปัญหายาเสพติดในปัจจุบันที่พบในแต่ละภาคส่วนเป็นอย่างไรบ้าง?

ภาคเอกชน :    เราพบว่าสภาพปัญหาที่ส่งผลต่อการติดยาของเด็กและเยาวชนในจังหวัดนครสวรรค์ ส่วนใหญ่เป็นปัญหาจากเด็กขาดความอบอุ่นในครอบครัวและเยาวชนเองก็มีความอยากรู้อยากลองของทุกชนิด จากเดิมมีการปราบปรามยาบ้าทำให้ความรุนแรงของยาบ้าลดลง เยาวชนจึงหันไปใช้พวกยาแอมแฟตามีนและกัญชามากขึ้น แต่ปัจจุบันยาบ้ากำลังจะเริ่มระบาดขึ้นอีกครั้งและสิ่งที่พบได้ในเด็กและเยาวชนก่อนที่จะมีการใช้ยาบ้าหรือสารเสพติดต่างๆ มักจะเริ่มมาจากเพื่อนชวนให้สูบบุหรี่และต่อมาก็พัฒนามาเป็นการดื่มเหล้าแล้วจึงสิ้นสุดด้วยการเสพยา ปัจจุบันจังหวัดนครสวรรค์พบว่า วัยรุ่นมีการใช้ยาไอซ์และยา Love ในผู้มีรายได้น้อยจะใช้วิธีการดมกาวหรือสาร K และเยาวชนไม่นิยมใช้ทินเนอร์เนื่องจากมีกลิ่นเหม็น

ภาคสาธารณสุข:      พบว่าพื้นที่ Hard land ในเขตเมืองของจังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งมีประชากรประมาณ 1 แสนคน มีเด็กและเยาวชนติดยาแล้วประมาณ 40%ของประชากรในพื้นที่นี้ ปัญหาที่พบในขณะนี้คือ มีคนว่างงานมากขึ้นและผลจากการว่างงานทำให้หันไปเสพยา และเยาวชนเริ่มใช้สารเสพติดอันดับแรกเลยคือบุหรี่ ต่อมาเริ่มดื่มเหล้าและสิ้นสุดลงที่ยาเสพติดชนิดต่างๆ ปัจจุบันเราพบว่าเด็กติดยาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เกิดจากเพื่อนชวนให้ทดลองยา นอกจากเรื่องยาเสพติดแล้ว เรายังพบว่าในการใช้ยาเสพติดแต่ละครั้งจะมีเรื่องเพศสัมพันธ์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย โดยเฉพาะยาปลุก sex ซึ่งมีใช้กันอย่างแพร่หลายในเยาวชน โดยยานี้เมื่อละลายน้ำแล้วจะไม่มีสีและกลิ่น ซึ่งวัยรุ่นนิยมใช้กันมากและเริ่มระบาดในจังหวัดนครสวรรค์

ภาคการศึกษา : ปัญหาเรื่องยาเสพติดในโรงเรียนนั้นมีมาตั้งแต่ปีพ.ศ.2517 แต่เป็นพวกกัญชา ซึ่งมื่อก่อนนั้นยังไม่มีการใช้ยาบ้า จากการเยี่ยมบ้านนักเรียนเราพบว่า พ่อแม่ไม่มีเวลาที่จะดูแลลูก เพราะต้องมาค้าขาย หรือรับจ้าง ทำให้เด็กห่างพ่อแม่ และไม่เข้าใจพ่อแม่ ปัจจุบัน

ปัญหาที่พบในขณะนี้คือ นักเรียนจะซื้อบุหรี่จากภายนอกโรงเรียนชนิดหนึ่งมาสูบ บุหรี่นี้ถ้าสูบแล้วจะมีลักษณะริมฝีปากและเหงือกจะดำมาก สำหรับเด็กนักเรียนที่ติดยานั้นทางโรงเรียนมีการดูแลเด็กอย่างใกล้ชิด

แกนนำรร.นครสวรรค์ : เรื่องยาเสพติดผมได้ยินมาตั้งแต่เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปัจจุบันก็ยังได้ยินเรื่องเหล่านี้อยุ่ จากการพูดคุยกับเพื่อนที่ติดยาพบว่าคนที่ติดยาหรือติดบุหรี่คิดว่าเรื่องการติดเป็นเรื่องเล็กๆ ในโรงเรียนและแถวบ้านที่ผมอยู่ก็มีทั้งเด็กนักเรียนที่ติดยา เหล้า บุหรี่ การพนัน ส่วนใหญ่ติดยาเพราะเพื่อนชวนหรือการคบเพื่อนไม่ดี และก็รู้สึกเหงา บางคนมีปัญหาทางบ้าน เช่นพ่อแม่ทะเลาะกัน พ่อแม่แยกทางกันต่างคนไปแต่งงานใหม่  ส่วนหนึ่งของการติดยามาจากเยาวชนมีเวลาว่างมากเกินไป ไม่ต้องรับผิดชอบงานบ้านในครอบครัว เมื่อว่างก็ไปนอกบ้านกับเพื่อน และความไม่เป็นตัวของตัวเองทำให้เชื่อเพื่อน และเยาวชนคิดว่าการติดยามีประโยชน์เพราะทำให้มีความสุข สนุกสนานเข้ากับเพื่อนได้ สรุปคิดว่าปัญหาทั้งหมดเกิดจากเยาวชนไม่มีความหนักแน่นในตัวเอง

แกนนำรร.จิรประวัติ : สาเหตุที่เยาวชนจังหวัดนครสวรรค์ติดสารเสพติดนั้นน่าจะเกิดจาก

1.ปัญหาครอบครัวเป็นหลัก ซึ่งแต่ละครอบครัวมีปัญหาที่แตกต่างกันเช่นพ่อแม่ทะเลาะกัน การเล่นการพนัน ทำให้เยาวชนรู้สึกขาดที่พึ่ง จึงหันไปหายาเสพติด

2.เรื่องการคบเพื่อน ส่วนใหญ่การติดยานั้นพบว่าเพื่อนชวนเป็นส่วนมาก กลัวการเข้ากลุ่มไม่ได้ กลัวการไม่ยอมรับจากเพื่อนๆหรือมองว่าเป็นเรื่องเท่ห์มาก

3.เกิดจากตัวเยาวชนเองไม่มีความเข้มแข็งเพียงพอ ทำให้คล้อยตามการชักชวนของเพื่อน

4.เกิดจากความเครียด ไม่ว่าจะเป็นความเครียดจากเรื่องส่วนตัว หรือจากเรื่องเรียนเพราะนิสัยของวัยรุ่นนั้นชอบลองสิ่งใหม่ๆอยู่แล้ว เมื่อลองได้ 1 ครั้งก็จะพบว่าต้องมีครั้งต่อๆไป สรุปแล้ววัยรุ่นชอบลองมากที่สุด

คำถาม แนวทางในการแก้ปัญหายาเสพติดในเยาวชนจังหวัดนครสวรรค์

ภาคเอกชน:            ปัจจุบันการสร้างความอบอุ่นในครอบครัวนั้นทำได้ยาก เพราะความที่โลกเราเป็นโลกาภิวัฒน์ ทำให้ทกคนต้องทำงานเพิ่มขึ้นเพื่อให้ได้เงินมาซื้อสิ่งที่ต้องการ ส่งผลให้พ่อแม่ไม่มีเวลาดูแลลูก เยาวชนก็ขาดการคิด วิเคราะห์ แยกแยะในสิ่งต่างๆ จะเห็นได้ว่าเด็กไทยใช้โทรศัพท์กันมากกว่าการอ่านหนังสือ และร้านเกมส์ก็มีมาก เด็กไม่มีการเชื่อฟังพ่อแม่ ช่องว่างของพ่อแม่กับลูกมีมาก ทำให้ลูกไปเชื่อเพื่อนมากกว่า วิธีการแก้ปัญหาให้ตรงประเด็นคือ ส่วนของครอบครัว โรงเรียนต้องสอนให้เยาวชนรู้จักคิด วิเคราะห์แยกแยะให้เป็นว่าสิ่งใดดีไม่ดี เพราะถ้าเยาวชนคิดเป็นเขาย่อมเลือกหนทางที่ถูกต้องได้

ภาคสาธารณสุข:       ธรรมชาติของความเป็นครอบครัว เราจะเห็นว่าคนที่เป็นแม่มักจะพูดถึงอดีต พ่อจะพูดถึงแต่อนาคต ลูกอยู่กับปัจจุบัน ทำให้ 3คนคุยกันไม่รู้เรื่อง เพราะฉนั้นถ้าพ่อแม่ทะเลาะกันลูกต้องคิดว่าเป็นเรื่องของผู้ใหญ่ สำหรับเรื่องผิดหวัง ในชีวิตของคนเราที่เกิดมาย่อมมีทั้งสมหวังและผิดหวัง ฉะนั้นถ้าเด็กพบกับความผิดหวังต้องคิดให้ได้ว่าความผิดหวังนั้นมีหนทางใดบ้างที่จะแก้ไขอะไรได้บ้าง ไม่มีอะไรที่จะแก้ไขไม่ได้ ต้องมีความเชื่อมั่นในตัวเองมากกว่าการเชื่อเพื่อน ต้องสร้างความเข้มแข็งทางด้านจิตใจ ทั้งพ่อแม่ ครูต้องสร้างให้เยาวชนรู้จักคิด ให้มีปัญญา เพราะถ้าจนปัญญาจะสิ้นคิดแล้วปัญหาจะเกิดตามมา

ภาคการศึกษา :       ปัญหาทุกอย่างต้องได้รับการแก้ไขอย่างจริงจัง เพราะวัยรุ่นมักจะคิดแบบสุดโต่ง ถ้าบอกว่าชอบคือทำเลย สิ่งนี้ทำให้เราต้องฝึกเยาวชนให้คิดให้เป็น โรงเรียนมีทั้งเด็กเก่งกับไม่เก่ง คนเก่งนั้นเขามีจุดเด่นอยู่แล้วคือเรื่องการเรียนแต่เด็กที่เรียนไม่เก่งและมีปัญหาเรื่องต่างๆ ในฐานะที่เป็นครูต้องมองให้เห็นศักยภาพของเด็กด้วยว่าคนที่ไม่เก่งมีจุดเด่นในเรื่องอะไรบ้าง แล้วพยายามสนับสนุนจุดเด่นของเขา เพื่อทำให้เขาเกิดความภาคภูมิใจ อย่างเช่นเด็กที่มีปัญหาอยู่ในขณะนี้เราพบว่าเขาไม่ค่อยชอบเรื่องเรียน แต่เขาเด่นเรื่องกีฬาและดนตรี โรงเรียนหรือครูก็ควรต้องสนับสนุนเขาเช่นใครเล่นฟุตบอลเก่งให้เป็นตัวนักกีฬาของโรงเรียน ใครเล่นดนตรีเก่งก็สนับสนุนให้มีเครื่องดนตรีในโรงเรียนให้เด็กซ้อม แล้วนำเด็กเหล่านี้ไปแข่งขันภายนอกโรงเรียน จะทำให้เด็กได้ใช้เวลาว่างทำในสิ่งที่เขาชอบ ก็จะไม่มุ่งไปที่เรื่องยาเสพติด ซึ่งโรงเรียนจิรประวัติก็ใช้วิธีการนี้แล้วได้ผลเป็นที่น่าพอใจ จำนวนเด็กที่ติดยาตอนนี้น้อยลงไปมาก ตัวเยาวชนเองก็ต้องมองให้ออกว่าตัวเองถนัดอะไร ปัญหาบางอย่างคือเด็กค้นหาตัวเองไม่ได้ว่าถนัดหรือชอบอะไร ครูก็ต้องช่วยหาด้วย ปัญหาทุกอย่างก็เบาบาง

แกนนำรร.นครสวรรค์ :       แนวทางในการแก้ปัญหานี้คือ ต้องให้เยาวชนคิดและตัดสินใจเองให้ได้ เพราะถ้าคิดเองไม่เป็นก็จะตามเพื่อน เพื่อนจะเป็นผู้ชี้นำ ต้องค้นหาส่วนดีของตัวเอง ต้องแยกแยะให้ได้ว่าสิ่งใดดีไม่ดี เพื่อนก็ยังเป็นเพื่อนถึงแม้เพื่อนจะติดยา ผมมีเพื่อนที่ติดยาผมก็ยังคบเขาได้ แต่ทำไมผมไม่ติดยา เพราะผมคิดเป็น ว่าอะไรดีไม่ดี อะไรควรทำไม่ควรทำต้องคิดให้ได้ว่าถ้าเราติดยาผลจะกระทบจะเกิดกับใครบ้าง ไม่ใช่เกิดกับเราอย่างเดียว กระทบเป็นวงกว้างมาก ทั้งพ่อแม่ พี่น้องแล้วคนในสังคมอีก ต้องคิดถึงพ่อแม่ให้มาก ให้คิดว่าเวลาที่เราวิ่งเล่นอยู่นั้น ยังมีคนที่เฝ้ามองเราอยู่ เวลาที่เราหลับคนที่ห่มผ้าให้เราคือพ่อแม่ของเราเอง

แกนนำรร.จิรประวัติ :      สำหรับโรงเรียนจิรประวัติมีการจัดตั้งมุมเพื่อนใจวัยรุ่นขึ้น เป็นการให้เพื่อนช่วยเพื่อนก่อน เพราะวัยรุ่นคุยกันง่ายกว่าและคุยกันได้มากกว่าผู้ใหญ่ การแก้ปัญหาก็คล้ายๆกับทุกท่านที่พูดมา คือต้องเป็นตัวของตัวเอง ไม่ต้องกลัวว่าเพื่อนจะไม่ยอมรับ อย่าไปแคร์กับเสียงภายนอกที่ให้เราเดินไปในทางไม่ดี ต้องคิดและเลือกให้เป็น คิดถึงครอบครัวให้มากแล้วครอบครัวจะเป็นตัวช่วยให้เราตัดสินใจได้ดีขึ้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียน

คำสำคัญ (Tags)#บทสัมภาษณ์

หมายเลขบันทึก: 58420, เขียน: 10 Nov 2006 @ 11:50 (), แก้ไข: 16 Jun 2012 @ 19:15 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 3, อ่าน: คลิก


ความเห็น (3)

toko
IP: xxx.157.71.163
เขียนเมื่อ 
ได้ข้อมูลอย่างนี้แล้ว หน่วยงานคุณจะทำอะไรต่อหรือไม่
ติดต่อ คุณอนุรักษ์
IP: xxx.120.49.185
เขียนเมื่อ 
บริษัท จันทร์มาศกรุ๊ป กฏหมายและนักสืบ จำกัดนักสืบ  สืบทุกเรื่องราวที่คุณต้องการทราบรักษาความลับ รับประกันผลงานสืบพฤติกรรม  สืบจับตามหมายจับสืบหาตัวบุคคล สืบเรื่องทุจริตในหน่วยงานสืบหาข้อมูลทางการเงิน  สืบหาข้อมูลทางการสื่อสารติดตามตัวบุคคลด้วยระบบ GPSบันทึกหลักฐานเป็นวีซีดี ไฟล์วีดีโอติดต่อ คุณอนุรักษ์ 086-667-2908  ;  083-988-5529 ;  02-917-9773                                                    www.JM-SPY.com    [email protected]  ;   [email protected]เชื่อถือได้ มั่นใจในประสบการณ์ได้รับเชิญออกทีวีในรายการเกมส์อัจฉริยะข้ามคืนเทปแรกของรายการให้สัมภาณ์นิตยสารเส้นทางทำมาหากิน ในคอลัมน์ นักสืบ อาชีพที่ไม่ธรรมดา                                                                                                                                                                         10,000-100,000เงินสดรามอินทรานัดเจอตามสะดวกหรือที่ออฟฟิศ  **ราบขออภัยอย่างสูงมาทางนี้ด้วย หากอีเมล์นี้รบกวนท่าน **
จินตนา ส่อรัศมี
IP: xxx.108.121.234
เขียนเมื่อ 

คุณคุณครุค่ะสบายดีไหมจ้าหนุหลานน้าจุ๋มในค่ายค่ะลูกศิษครุค่ะ