เวทีการจัดการความรู้ของนักพัฒนาสุขภาพชุมชน (อสม.ดีเด่นแห่งชาติ) Update สุด ๆ

ชายขอบ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่มีกิจกรรม 1-5 ถือว่าเป็นการสาธิตด้วยการปฏิบัติจริง ในการที่เครือข่ายจะได้นำไปปรับใช้เพื่อการจัดการความรู้ของนักพัฒนาสุขภาพชุมชน

     อีก 20 กว่าวันแล้วก็จะถึงงานมหกรรมการจัดการความรู้แห่งชาติ ครั้งที่ 3 หลาย ๆ อย่างที่ตระเตรียมก็เริ่มเข้าที่เข้าทางแล้ว วันนี้ขอนำเสนอเอกสารที่ Update ล่าสุด เพื่อจัดเวทีการจัดการความรู้ของนักพัฒนาสุขภาพชุมชน (อสม.ดีเด่นแห่งชาติ) ในงานนี้ครับ ดาวน์โหลดเอกสารที่เป็นไฟล์ PDF ได้ที่นี่

การจัดการความรู้ของนักพัฒนาสุขภาพชุมชน (อสม.ดีเด่นแห่งชาติ)
มหกรรมการจัดการความรู้แห่งชาติ  ครั้งที่ 3
วันที่ 1-2 ธันวาคม 2549  ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค
......................................................................

วัตถุประสงค์ 
     1. เพื่อนำเสนอด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิควิธีการ และประสบการณ์ของนักพัฒนาสุขภาพชุมชนภาคประชาชน ที่เป็น อสม.ดีเด่นแห่งชาติ ทั้ง 10 สาขาของปี 2549 (สาขา: การควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก, การดำเนินงานเรื่องเอดส์ในชุมชน, สุขภาพจิตชุมชน, การแก้ไขปัญหายาเสพติด, การสร้างสุขภาพ, การบริการใน ศสมช., การออกกำลังกาย, การคุ้มครองผู้บริโภค, การแพทย์แผนไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ และ สาขาการพัฒนาสังคม)
     2. เพื่อให้ผู้มาร่วมงานได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิควิธีการ และประสบการณ์ กับนักพัฒนาสุขภาพชุมชนภาคประชาชน ที่เป็นอสม.ดีเด่นแห่งชาติ ทั้ง 10 สาขา
     3. เพื่อสาธิตการสกัดขุมความรู้ และพัฒนาเป็นคลังความรู้อย่างต่อเนื่องของเครือข่าย นักพัฒนาสุขภาพชุมชนภาคประชาชน ที่เป็น อสม.

กลุ่มเป้าหมาย
     1. คุณอำนวย 3 ท่าน ประกอบด้วย นายอนุชา หนูนุ่น (อำนวยฯ เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้), นายพันธ์ อ่อนเกลี้ยง (ผู้นำเสวนา) และนายสมพงษ์ เหมียนย่อง (ผู้ช่วยผู้นำการเสวนา)
     2. คุณกิจ (วิทยากร อสม.ดีเด่น) 10 คน ประกอบด้วย 1) สาขา: การควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก นายถาวร กันยุตะ จังหวัดอำนาจเจริญ 2) สาขา: การดำเนินงานเรื่องเอดส์ในชุมชน จ.ส.อ.สมบัติ วัฒนะโชติ จังหวัดชัยนาท 3) สาขา: สุขภาพจิตชุมชน นางธัญญาภรณ์ ผาสุกกุล จังหวัด: เพชรบุรี 4) สาขา: การแก้ไขปัญหายาเสพติด นายคำมูล ดีพรมกุล จังหวัดน่าน 5) สาขา: การสร้างสุขภาพ นางนัยนา คชอ่อน จังหวัด: ปัตตานี 6) สาขา: การบริการใน ศสมช. นางสุมณฑา ทองนาคขาว จังหวัดพัทลุง 7) สาขา: การออกกำลังกาย นางอรวรรณ ศรีพจน์ จังหวัดลำปาง 8) สาขา: การคุ้มครองผู้บริโภค นางวรรณา ปรีชานุภักดิ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 9) สาขา: การแพทย์แผนไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ นายสุนทร เชาวนะพานิช จังหวัดปราจีนบุรี และ 10) สาขาการพัฒนาสังคม นายเข็มชาติ ชุมแวงวาปี จังหวัดขอนแก่น
     3. คุณลิขิต (MindMap และ Note Taker) จำนวน 2 คน ประกอบด้วย 1) นางณัฐชยา ทองศรีนุ่น และ น.ส.ศันศนีย์ บุญส่ง
     4. ผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 60 คน ซึ่งเป็นผู้สนใจที่เข้ามาร่วมงาน KM Forum #3 ในวันที่ 1 ธันวาคม 2549 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค

รูปแบบกิจกรรม 
     การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่มีกิจกรรม 1-5 ลำดับต่อไปนี้ ถือว่าเป็นการสาธิตด้วยการปฏิบัติจริง ในการที่เครือข่ายจะได้นำไปปรับใช้เพื่อการจัดการความรู้ของนักพัฒนาสุขภาพชุมชน
     1. การเล่าเรื่อง (Story Telling) ของคุณกิจทั้ง 10 ท่าน ดำเนินการโดยคุณอำนวยและผู้ช่วยฯ รวม 2 ท่าน
     2. การซักถามจากผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
     3. การจดบันทึกขุมความรู้โดยใช้แผนที่ความคิด (Mind Map) บนกระดาษ FlipChat และบันทึกเป็นบันทึกลงสมุดจดบันทึก
     4. ถ่ายทอดเทคนิคการทำหน้าที่ของคุณลิขิตที่จดบันทึกขุมความรู้โดยใช้แผนที่ความคิด (Mind Map) ผ่านจอ LCD สลับกับบรรยากาศบนเวทีฯ
     5. การประเมินผล (AAR) หลังการเสร็จเสร็จสิ้นเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

อุปกรณ์  
     1. Computer
     2. LCD
     3. กล้องถ่าย VDO และเชื่อมต่อเพื่อนำเสนอผ่าน LCD แบบสด ๆ
     4. กระดาษ FlipChat
     5. ปากกาเมจิก (คละสี)
     6. ขาตั้งและป้ายติดกระดาษ FlipChat เพื่อบันทึกแผนที่ความคิด (Mind Map)
     7. ไมล์ 5 ตัว

ขั้นตอนกิจกรรม
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2549
     18.00 – 20.00 น. 
     - พบปะทีมงานผู้ดำเนินรายการ อสม.ดีเด่นแห่งชาติ (คุณกิจ) เพื่อซักซ้อมความเข้าใจ และเตรียมดำเนินงานของเวทีฯ

วันที่  1 ธันวาคม  2549
     11.00 – 12.30 น.
     - กิจกรรมนำเข้าสู่เวทีฯ
     - การเล่าเรื่อง (Story Telling) ที่เน้นการทำงานเป็นระบบเครือข่าย ของคุณกิจทั้ง 5 ท่านแรก (คนละ 10 นาที) และเปิดโอกาสให้มีการซักถามจากผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
     13.45 – 14.45 น.
     - การเล่าเรื่อง (Story Telling) ที่เน้นการทำงานเป็นระบบเครือข่าย ของคุณกิจทั้ง 5 ท่านที่เหลือ (คนละ 10 นาที) และเปิดโอกาสให้มีการซักถามจากผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
     15.30 – 16.30 น.  
     - สรุปบทเรียนที่ได้ โดยคุณลิขิต และเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้เติมเต็มส่วนขาด
     - การประเมินผล (AAR) หลังการเสร็จเสร็จสิ้นเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

วันที่  2 ธันวาคม  2549
     08.30 – 16.30 น. 
     - เครือข่ายนักพัฒนาสุขภาพชุมชนและทีมงานร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเครือข่ายอื่น ๆ ในงาน KM Forum #3 ตามอัธยาศัย

วันที่  3 ธันวาคม  2549
     10.09 น. โดยประมาณ
     - ทีมงานจากที่ต่าง ๆ ต่างก็เดินทางถึงที่พัก โดยสวัสดิภาพ

วันที่  4 ธันวาคม  2549
     08.30 – 12.00 น. 
     - ทีมงานจากพัทลุง พร้อมกันทำ AAR ณ สสจ.พัทลุง และโทรสอบถามเพื่อ AAR กับทีมงาน อสม.ดีเด่นที่เข้าร่วมเป็นเครือข่ายจากแต่ละจังหวัด

รูปแบบการจัดห้อง
     เป็นจัดเก้าอี้ที่นั่งสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นลักษณะ Theater ไม่ต้องมีโต๊ะ และบริเวณหน้าห้องจะเป็นป้ายบอก/ประชาสัมพันธ์กิจกรรมในแต่ละ Session โดยมีโต๊ะลงทะเบียน + เก้าอี้                                           
 
หมายเหตุ: ทีมงานที่มาร่วมทั้งหมดและจะเข้าพักทั้งหมด ณ โรงแรมเอวาน่า ตั้งแต่คืนวันที่ 30 พ.ย. – 1 ธ.ค. 49 คือ
     1. นายถาวร กันยุตะ จังหวัดอำนาจเจริญ
     2. จ.ส.อ.สมบัติ วัฒนะโชติ จังหวัดชัยนาท
     3. นางธัญญาภรณ์ ผาสุขกุล จังหวัด เพชรบุรี
     4. นายคำมูล ดีพรมกุล จังหวัดน่าน
     5. นางนัยนา คชอ่อน จังหวัดปัตตานี
     6. นางอรวรรณ ศรีพจน์ จังหวัดลำปาง
     7. นางวรรณา ปรีชานุภักดิ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
     8. นายสุนทร เชาวนะพานิช จังหวัดปราจีนบุรี
     9. นายเข็มชาติ ชุมแวงวาปี จังหวัดขอนแก่น
    10. พขร. จังหวัดพัทลุง
    11. นายอนุชา หนูนุ่น จังหวัดพัทลุง
    12. นายพันธ์ อ่อนเกลี้ยง จังหวัดพัทลุง
    13. นายสมพงษ์ เหมียนย่อง จังหวัดพัทลุง
    14. นางณัฐชยา ทองศรีนุ่น จังหวัดพัทลุง
    15. นางสาวศันศนีย์ บุญส่ง จังหวัดพัทลุง
    16. นางสุมณฑา ทองนาคขาว จังหวัดพัทลุง
    17. นางอุไร ด้วงเสน จังหวัดพัทลุง (สสจ.พัทลุง จ่ายเอง)
    18. นางเพียงใจ ส่งแสงทอง จังหวัดพัทลุง (สสจ.พัทลุง จ่ายเอง)
    19. นางสาวดวงใจ คำคง จังหวัดพัทลุง (สสจ.พัทลุง จ่ายเอง)

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ไตรภาคีร่วมพัฒนาสุขภาพชุมชนความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

รับทราบเจ้าค่ะ ท่านพี่

ข้าน้อยจะพยายามทำหน้าที่อย่างดีที่สุดเจ้าค่ะ