เรื่องราวการปิดเว็บ จะใช่เป็นการปิดกั้นเสรีภาพในการแสดงความเห็นหรือไม่

@Moui
block web ฟังดูโหดๆ น่ากลัวๆ มาติดตามวิธีคิด และวิธีปฏิบัติกันดีไหมคะ

 

ใครๆ ย่อมอยากมีสิทธิเสรีภาพในการแสดงออก ในการแสดงความคิดเห็นเสมอ แต่เสรีภาพในการแสดงออกนั้น จะต้องไม่ไปล่วงละเมิดสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่นๆ ด้วย (รวมไปถึงไม่ไปรบกวนความเป็นส่วนตัวของบุคคลนั้นๆ - Privacy Policy)

แต่กระนั้น คนบางคนก็ไม่เข้าใจว่าตัวเองจะบริหารเสรีภาพส่วนตัวอย่างไร ไม่ให้ไปละเมิดสิทธิในบุคคลอื่นๆ เพื่อให้เป็นในแนวทางเดียวกัน สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพเดียวกัน จึงได้คิดแนวทางปฏิบัติข้อกำหนดจริยธรรมในการแสดงออกบนเว็บไซต์ต่างๆ ไว้ ในกรณีนี้ จะยกมาในส่วนที่ข้อกำหนดจริยธรรมสำหรับผู้ดูแลเว็บบอร์ด (กระดานสนทนา) ซึ่งปัจจุบันนี้ น่าจะรวมไปถึง blog ต่างๆ ด้วย (เพราะมักจะให้มีการแสดงความเห็นโดยเสรีกันได้)  

จากเว็บไซต์สภาวิชาชีพสมาคมผู้ดูแลเว็บไทย จะระบุไว้ค่อนข้างชัดเจนดังนี้

แนวปฏิบัติเรื่อง มาตรฐานการดูแลกระดานข่าวของผู้ดูแลเว็บไซต์

     ตามที่สภาวิชาชีพผู้ดูแลเว็บไทยได้ออกแถลงการณ์กรณีปัญหาการโพสต์ภาพเปลือยดารา ลงในกระดานข่าวของเว็บไซต์ pantip.com จนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ถึงมาตรฐานในการดูแล และรับผิดชอบต่อกระดานข่าวของแต่ละเว็บไซต์ของผู้ประกอบวิชาชีพผู้ดูแลเว็บกัน อย่างกว้างขวาง ตามที่ทราบกันแล้วนั้น
     เนื่องจากข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพผู้ดูแลเว็บ ซึ่งถือเป็นบรรทัดฐานทางจริยธรรมที่สมาชิกของสภาวิชาชีพผู้ดูแลเว็บไทย ให้การยอมรับและถือปฏิบัติร่วมกัน ในข้อ 3 ระบุถึงนิยามของคำว่า “กระดานข่าว” ว่าหมายถึง “พื้นที่บนเว็บไซต์ที่ผู้ดูแลเว็บ เปิดโอกาสให้บุคคลอื่นใช้ในการแสดงข้อมูล หรือความเห็นเพื่อประโยชน์ของตนเอง บุคคลอื่น หรือเจ้าของเว็บไซต์  และให้ถือว่ากระดานข่าวเป็นส่วนหนึ่งของเว็บไซต์  ที่ผู้ดูแลเว็บจะต้องระมัดระวังมิให้มีการกระทำใดๆ ที่เป็นการละเมิดข้อบังคับจริยธรรมฉบับนี้”
     ดังนั้น เพื่อเกิดความชัดเจนต่อสาธารณะชน และผู้ประกอบวิชาชีพผู้ดูแลเว็บไซต์จะได้ มีมาตรฐานเบื้องต้นในการปฏิบัติงาน เพื่อให้สามารถรักษาไว้ซึ่งจริยธรรมแห่งวิชาชีพ สภาวิชาชีพผู้ดูแลเว็บไทย จึงได้พิจารณาประกาศ “แนวปฏิบัติเรื่อง มาตรฐานการดูแลกระดานข่าวของผู้ดูแลเว็บไซต์” มาให้ทราบโดยทั่วกันดังต่อไปนี้

ร่าง แนวปฏิบัติเรื่อง มาตรฐานการดูแลกระดานข่าวของผู้ดูแลเว็บไซต์

 1. ผู้ดูแลเว็บไซต์ พึงกำหนดให้มีการติดตั้งระบบกรองคำที่ไม่เหมาะสมขั้นต้น บนกระดานข่าว ก่อนที่จะเปิดโอกาสให้ข้อความหรือรูปภาพของผู้ใช้บริการ ถูกเผยแพร่ลงในกระดานข่าวนั้น
 2. ผู้ดูแลเว็บไซต์ควรติดตั้งระบบที่มีความสามารถในการบันทึกหมายเลขค่าไอพี (Internet Protocol) ที่แท้จริงของผู้ใช้บริการกระดานข่าว เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการตรวจสอบ เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ไม่เหมาะสม ไว้อย่างน้อยเป็นเวลา 30 วัน
 3.  ผู้ดูแลเว็บไซต์ควรจัดให้มีการลงทะเบียนก่อนเข้าใช้บริการกระดานข่าว  เพื่อทราบตัวตนและสถานะเบื้องต้นของผู้ใช้บริการ
 4. หากกระดานข่าวนั้น เป็นระบบที่มีการโพสต์รูปภาพได้ ผู้ดูแลเว็บไซต์ ควรให้สิทธิ์การโพสต์รูปภาพ เฉพาะสมาชิกที่ลงทะเบียนไว้แล้วเท่านั้น
 5. ผู้ดูแลเว็บไซต์ควรจัดให้มีระบบการแจ้งเตือน ก่อนการโพสต์ข้อความหรือรูปภาพลงบนกระดานข่าว ถึงโอกาสในการละเมิดกฎหมายหรือจริยธรรม ในตำแหน่งและพื้นที่ที่ผู้ใช้บริการสามารถมองเห็นได้ชัดเจน
 6. ผู้ดูแลเว็บไซต์ควรจัดให้มีระบบการแจ้งลบข้อความหรือรูปภาพใดๆ  ที่มีการโพสต์ในกระดานข่าวแล้ว โดยให้มีจุดเชื่อมต่อที่ผู้ใช้บริการอื่น สามารถแจ้งลบข้อความหรือรูปภาพที่ไม่เหมาะสมได้โดยสะดวก  และข้อมูลการแจ้งลบดังกล่าว ควรส่งถึงผู้ดูแลเว็บไซต์นั้น ภายใน 24 ชั่วโมง  นับแต่ที่มีการโพสต์ข้อความหรือรูปภาพบนกระดานข่าวนั้น
 7. ผู้ดูแลเว็บไซต์ควรจัดให้มีระบบเฝ้าระวัง  โดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่ของเว็บไซต์  ทำหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลการแจ้งลบข้อความเป็นประจำ  อย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง หรือสอดคล้องกับจำนวนผู้เข้าชม
 8. เมื่อผู้แลเว็บไซต์ หรือเจ้าหน้าที่ของเว็บไซต์ได้รับแจ้งลบข้อความ หรือรูปภาพนั้นแล้ว ผู้ดูแลเว็บไซต์ควรพิจารณาจัดการ ต่อข้อความหรือรูปภาพนั้น ภายใน 24 ชั่วโมงหรือในเวลาที่เหมาะสมกับจำนวนผู้เข้าชม 
  หากเกิดความสงสัยหรือไม่แน่ใจว่าข้อความหรือรูปภาพนั้น  ละเมิดจริยธรรมแห่งวิชาชีพผู้ดูแลเว็บหรือไม่  ผู้ดูแลเว็บไซต์ควรนำข้อความอันเป็นปัญหานั้น  ออกจากพื้นที่สาธารณบนกระดานข่าวเสียก่อน  และหากจำเป็นต้องลบข้อความหรือรูปภาพนั้น  ก็ควรทำสำเนาเก็บไว้เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการตรวจสอบ  เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ไม่เหมาะสม
 9. ผู้ดูแลเว็บไซต์ควรจัดให้มีการตรวจสอบระบบโพสต์  และระบบการแจ้งลบข้อความหรือรูปภาพที่ไม่เหมาะสมข้างต้น  ให้สามารภทำงานได้อย่างถูกต้องตามที่ออกแบบไว้อยู่เสมอ
 10. ในกรณีที่ผู้ดูแลเว็บไซต์นำพื้นที่ส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์ที่ตนเองเป็นเจ้าของ  ให้บุคคลอื่นเข้าใช้ไม่ว่าจะโดยมีค่าใช้จ่ายหรือไม่ก็ตาม เพื่อจัดทำเป็นกระดานข่าว ผู้ดูแลเว็บไซต์ควรมีข้อตกลงกับผู้เข้าใช้ให้ชัดเจนว่า สามารถยกเลิกการเข้าใช้ได้  หากพบว่ามีการโพสต์ข้อความหรือรูปภาพใดๆ  ที่อาจเข้าข่ายละเมิดจริยธรรมแห่งวิชาชีพผู้ดูแลเว็บ

 

ในการสร้างจริยธรรมในระยะแรกนั้น มีไว้เพื่อสอน/กำกับสมาชิกสมาคมและสมาชิกสภาวิชาชีพ ให้มีความรู้เข้าใจตระหนักถึงกฏระเบียบที่ดีงามของสังคมอินเทอร์เน็ต และประเมินกันไว้ว่า ถ้าหากเราไม่มีกำกับควบคุมกันเอง ก็จะเป็นช่องให้รัฐบาล ออกกฏหมายขึ้นมากำกับควบคุมพวกเรา ซึ่งถึงจุดนั้น พวกเราคนทำอาชีพนี้ ก็อาจจะทนอยู่ไม่ได้อีกต่อไป

การมีจริยธรรมคนทำเว็บ มีไว้เพื่อเป็นเกราะป้องกันตัวเองของคนในวิชาชีพนี้ และเป็นการกลั่นกรองผู้ที่ไร้จริยธรรมออกไปจากระบบอย่างชัดเจน

 

อ้างอิง blog เก่าค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โลกของคนไอที

คำสำคัญ (Tags)#จริยธรรม#webmaster#webboard#เว็บมาสเตอร์#ethic#เว็บบอร์ด

หมายเลขบันทึก: 58389, เขียน: 10 Nov 2006 @ 10:55 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 16:18 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

มีความเห็นคล้อยตามและขอบคุณมากค่ะ

เราชาวมีลูกน่ารัก อิอิ 

เขียนเมื่อ 
เดี๋ยวจะค่อยๆ เล่าต่อไปนะคะ ในเรื่องการ block web (ใช้คำนี้ มันจะรู้สึกกลาง ไม่อยากใช้คำว่า ปิดกั้น เพราะมันเป็นนัยลบไปเลย)