สรุปบทเรียนการดำเนินงาน KM เมืองนคร ตอนที่10

คุณอำนวยตำบลต้องมีความพร้อมในการที่ทำบทบาทหน้าที่ ทั้ง ๓ บทบาท ซึ่งหมายถึงการต้องฝึกฝนตนเองอยู่เสมอ เพื่อให้เป็นผู้ที่ทำหน้าที่คุณอำนวยได้อย่างสมบูรณ์แบบ

2. ศักยภาพการทำหน้าที่คุณอำนวยตำบล

๒.๕ ตัวอย่างยอดคุณอำนวย ด้านการทำกระบวนการ  ด้านลิขิต  และด้านการประสาน
        คุณอำนวยตำบลซึ่งมีบทบาทหน้าที่ที่ต้องแบ่งกันทำ คือ บทบาทของผู้นำกระบวนการเรียนรู้ในเวที  บทบาทของผู้ลิขิต หรือจดบันทึกในเวที  และบทบาทของผู้ประสาน  ทั้ง ๓ บทบาทของคุณอำนวยตำบลมีความสำคัญในการทำเวที แต่ละครั้งจะขาดบทบาทหนึ่งบทบาทใดไม่ได้ ดังที่บอกแล้ว ว่าคุณอำนวยตำบลต้องมีความพร้อมในการที่ทำบทบาทหน้าที่ ทั้ง ๓ บทบาท ซึ่งหมายถึงการต้องฝึกฝนตนเองอยู่เสมอ เพื่อให้เป็นผู้ที่ ทำหน้าที่คุณอำนวยได้อย่างสมบูรณ์แบบ จากการดำเนินโครงการ จัดการความรู้แก้จนเมืองนคร มีคุณอำนวย ตำบลหลายท่าน หลายหน่วยงานที่มีความสามารถในการปฏิบัติ งานในเวทีให้สำเร็จ ลุล่วง  ซึ่งจะขอยกเป็นตัวอย่างของสุดยอด คุณอำนวยตำบล ดังนี้

  • คุณพัชนี  พนิตอังกูร  หัวหน้าศูนย์พัฒนาบุคลากรภาคใต้ ของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) 

       คุณพัชนี  เป็นคุณอำนวยตำบลที่มีคุณภาพ ในเรื่องของการนำ กระบวนการ ในเวทีเรียนรู้ เสียงดังฟังชัด สามารถตรึงผู้ฟังในเวที ให้อยู่กับ  ที่ี่ประชุมจนเสร็จกระบวนการเวที และเป็นผู้ที่มีความสามารถ ในการสกัดความรู้จากคุณกิจครัวเรือนและจากเพื่อนร่วมทีมคุณอำนวย เพื่อนำไปพัฒนางานได้อย่างเยี่ยมยอด และได้เปิด Weblok ชื่อ KM กับการทำงาน  (http://gotoknow.org/blok/patchanee) เพื่อพื้นที่ปฏิบัติงานเสมือนจริงในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

 

  •  คุณจุรีย์  บันเทิงจิตร  นักพัฒนาชุมชน  ๖

      คุณจิรีย์ เป็นคุณอำนวยตำบลที่มีคุณลักษณะเด่นในเรื่องการ ควบคุมสติอารมณ์  ไม่ถือโกรธเมื่อมีการขัดแย้งเกิดขึ้นในเวที ทั้งระหว่างคุณกิจแกนนำ คุณกิจครัวเรือน ตลอดจนทีมงานคุณ อำนวยตำบล เป็นผู้ที่สามารถประนีประนอมปรองดองความ ขัดแย้งที่เกิดขึ้นในเวทีให้สามารถดำเนินการไปได้อย่างปกติ เพราะเป็นบุคคลที่มนุษยสัมพันธ์ดี

 

  • คุณกนต์ธร  พงศ์กระพันธ์
       นักวิชาการเกษตรขององค์การบริหารส่วนตำบล บางจาก  เป็นคนที่เงียบขรึม แต่การนำกระบวนการในเวทีย่อย  การสรุปบทเรียน และการเสนอแนวคิดเพิ่มเติมของกลุ่มย่อยในเวที  และมีความสามารถในการประสานงานในพื้นที่ได้ดีเยี่ยม

  •  คุณพรรษา  ดาษนิกร เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ๒

      เป็นบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบล ท่าไร่  เป็นคนที่ตรงต่อเวลาตามที่นัดหมาย และสามารถบูรณาการงานที่ ทำประจำเข้ากับเนื้อหาในการจัดการความรู้ของคุณกิจครัวเรือน ตำบลท่าไร่มาตลอด  และสามารถสกัดความรู้จากคุณกิจ ครัวเรือนเพื่อนำไปพัฒนางาน

 

  • คุณครูศศิธร  นาวารัตน์  ครูศูนย์การเรียนชุมชนตำบลท่าเรือ

       เป็นคุณอำนวยที่มีความสามารถ ในเรื่อง การติดต่อประสานงาน กับคุณกิจแกนนำ คุณกิจครัวเรือน ทุกหมู่บ้านของตำบลท่าเรือ ที่เข้าร่วมโครงการแก้จน เตรียมสื่ออุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดเวที จัดสิ่งอำนวยความสะดวกและสถานที่ประชุม เป็นที่เชื่อถือของทุก ๆ คนในตำบล เพราะคุณครูศศิธร เป็นครูศูนย์การเรียนชุมชนที่จัด การเรียนการสอนสายสามัญในพื้นที่ตำบลท่าเรือ หลายคนที่ เข้าร่วมเวทีเป็นลูกศิษย์ของคุณครูศศิธร อีกทั้งคุณครูศศิธร เป็นคนที่มีอัธยาศัยดีต่อผู้เข้าร่วมเวทีและผู้ร่วมงานทุกคน  อีกทั้งช่วย จัดเก็บข้อมูล บันทึกต่างๆ  จากการทำเวที ไว้อย่างเป็นระบบง่าย ต่อการถอดบทเรียน

 

  • คุณวัฒนา  วาระเพียง  นักวิชาการสาธารณสุข  ๗

        เป็นคุณอำนวยตำบลนาเคียน   มีหน้าที่คุณกระบวนการ  มีความสามารถในการวางแผนและช่วยแก้ปัญหา  ในการดำเนิน กิจกรรมเวทีเสวนา  เป็นคุณกระบวนการดีมาก  อำนวยความ สะดวกทุกอย่างในเรื่องสถานที่  เครื่องเสียง  และสื่อต่าง ๆ ที่พอจะมีให้    การเสวนาทุกครั้ง ท่านมีส่วนร่วมคิด  ร่วมทำ ร่วมปฏิบัติ  และไม่เคยแสดงอาการลำบากและเหนื่อยล้าให้เห็น  เป็นที่ปรึกษาได้เสมอ  การประสานที่ครูอาสาฯ จาก กศน. ได้รับทำหน้าที่เป็นคุณประสานนั้น  การประสานบางครั้งคุย นัดทางโทรศัพท์  คุณหมอก็ยินดีเสมอ 

 

  • คุณวรรณไชย  มาศทอง จากสำนักงานเกษตร

 เป็นบุคคลที่มีความทุ่มเท ทั้งกำลังกายและกำลัง ใจในการทำงานเพื่อประชาชน   เป็นผู้นำกระบวนการในเวที ได้อย่างดีเยี่ยม  รู้จักสกัดความรู้จากคุณกิจแกนนำและคุณกิจครัวเรือน และเพื่อนคุณอำนวยเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนางาน ในการดำเนินโครงการ  และเป็นคนที่มีองค์ความรู้หลากหลาย ในการนำมาใช้ในการนำกระบวนการ อีกทั้งยังมีมนุษย สัมพันธ์ที่ดีกับทุกคน

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การส่งเสริมอาชีพโดยกระบวนการจัดการความรู้

คำสำคัญ (Tags)#รักเธอประเทศไทย

หมายเลขบันทึก: 58388, เขียน: 10 Nov 2006 @ 10:50 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 16:18 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)