ข้าพเจ้าเข้ามาทำการสอนที่โรงเรียนวัดยวดมักจะพบปัญหาที่น่าหนักใจคือเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดยวดเขียนหนังสือไม่สวยและไม้รู้จักการคิดวิเคราะห์ ในเรื่องการเขียนของนักเรียนโรงเรียนวัดยวดข้าพเจ้ามีวิธีการที่ทำแล้วเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดยวดเริ่มเขียนหนังสือสวยมากขึ้นจนน่าดีใจวิธีการของข้าพเจ้าคือขณะเริ่มสอนไม่ว่าจะป็นการเขียนกระดานดำหรือการเขียนในส่วนต่างๆให้นักเรียนข้าพเจ้าจะเขียนสวยที่สุดโดยไม่เคยเขียนไม่สวยให้เด็กเห็นแม้แต่ครั้งเดียวและเมื่อนักเรียนได้เห็นตัวอย่างการเขียนที่ดีนักเรียนก็จะเขียนสวยและสังเกตว่านักเรียนพยายามที่จะเขียนให้สวยที่สุดเท่าที่จะทำได้และในขณะที่ข้าพเจ้าตรวจการบ้านถ้ามีเด็กนักเรียนคนใดเขียนหนังสือไม่สวยข้าพเจ้าจะไม่ปล่อยปละละเลยจะรีบเรียกเด็กนักเรียนคนดังกล่าวมาพูดคุยให้ตระหนักถึงการเขียนหนังสือให้มีระเบียบและสวยงามจากการกระทำดังกล่าวเป็นที่น่าดีใจมากนักเรียนโรงเรียนวัดยวดเขียนหนังสือสวยและเป็นระเบียบอย่างมาก ในเรื่องการคิดวิเคราะห์นั้นข้าพเจ้าจะพยายามให้เด็กทำงานหรือตอบคำถามของครูจะฝึกให้เด็กคิดวิเคราะห์ให้มากที่สุดและที่สำคัญจะให้เด็กฝึกทำข้อสอบก่อนและหลังเรียนเป็นแบบคิดวิเคราะห์ตลอดที่การสอนผลปรากฏว่านักเรียนโรงเรียนวัดยวดสามารถคิดวิเคราะห์ได้ดีมาก