การจัดการเรียนการสอนและการสร้างบรรยากาศในการเรียนที่ดีให้นักเรียน สามารถสร้างความสุขในการเรียนให้กับนักเรียน ในการสอนวิชาคณิตศาสตร์ โดยให้นักเรียน เรียนจากการปฏิบัติจริงนอกห้องเรียน หรือเรียกว่าห้องเรียนธรรมชาติ ใช้สื่อ ธรรมชาติที่มีอยู่ในโรงเรียน เช่นการสอนเรื่องโจทย์ปัญหาการบวกการลบ จะพา นักเรียนออกไปเรียนนอกห้องเรียน เช่นใต้ต้นไม้ แปลงเกษตร แล้วให้นักเรียนนำสิ่งที่พบเห็น เช่นต้นไม้ ดอกไม้ พืชผักมาสร้างเป็นโจทย์ปัญหาการบวกหรือการลบ จากการสอนโดยใช้ห้องเรียนธรรมชาตินอกห้องเรียนนี้ ทำให้นักเรียนมีความสุข สนุกกับการเรียนเข้าใจเรื่องที่เรียนมากขึ้น ร่วมกิจกรรมด้วยความเต็มใจ