มหาประวัติศาสตร์ (Metahistory) ของ Hayden White ตอนที่ 1

สิ่งที่เป็นข้อเสนอ

1. เราจะต้องแยกระหว่างประวัติศาสตร์แบบที่ 1 เป็น เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต กับประวัติศาสตร์แบบที่ 2 ที่เป็นการอธิบายที่เป็นเรื่องเล่าในอดีต

2. โดยตัวมันเองความแตกต่างนี้เป็นเรื่องแปลกปลอม และต้านทานไม่ได้ เพราะเราเข้าถึงอดีต โดยใช้ความทรงจำ, ประวัติศาสตร์, เทพปรณัม ฯลฯ

3. ประวัติศาสตร์แบบที่ 2 ก็คือ การผสมผสานองค์ประกอบต่างๆ (ข้อเท็จจริง, เหตุการณ์ต่างๆ ฯลฯ) ที่ถูกวางโครงเรื่อง และจัดองค์ประกอบโดยใช้โครงสร้างแบบนิยาย หรือเป็นรูปแบบบทกวี

4. นักประวัติศาสตร์จึงไม่ไดค้นหาประวัติศาสตร์ แต่เขาทำโดยการ

4.1 เรียงลำดับเหตุการณ์ในรูปแบบรูปแบบหนึ่ง

4.2 ตอบคำถามที่ว่า เกิดอะไรขึ้น ที่ไหน อย่างไร และทำไม

4.3 ตัดสินใจว่าเหตุการณ์ใดจะรวมเข้ามา หรือแยกออกไป

4.4 เน้นไปที่เหตุการณ์บางอย่าง และนำข้อเท็จจริงอื่นๆมาเป็นตัวสนับสนุน

4. อุดมคติของประวัติศาสตร์ที่เน้นวิทยาศาสตร์แบบประวัติศาสตร์ที่เป็นปรนัย (objective historical science) จะละเลยประวัติศาสตร์แบบที่ 2 ที่เน้นลักษณะแบบเรื่องราว หรือเป็นกวีนิพนธ์

5. แต่รูปแบบที่มีลักษณะบทกวีหรือเรื่องเล่า โดยตัวของมันแล้ว เป็นองค์ประกอบในการอธิบาย ทำให้ประวัติศาสตร์เป็นมากกว่าเรื่องที่เป็นลำดับ

6. นักประวัติศาสตร์สร้างรูปแบบประวัติศาสตร์ที่เป็นบทกวีหรือเรื่องเล่า โดยนัยนี้ก็คือ สิ่งที่พบ พอๆกับสิ่งที่สร้างขึ้น

7. ลักษณะการเขียนประวัติศาสตร์เหล่านี้ถูกแบ่งปันโดยนักประวัติศาสตร์ และสาวกของเขา ลักษณะการเขียนเป็นเรื่องราว ซึ่งทำให้มีความหมายภายใต้สังคมลักษณะหนึ่ง

8. หน้าที่ของประวัติศาสตร์ ก็คือ การจัดระเบียบข้อเท็จจริงที่คุ้นเคย ในรูปทรงใหม่ๆ ซึ่งจัดวางให้ข้อเท็จจริงเหล่านั้นอยู่ในรูปแบบที่เข้าใจได้

9. บริบททางประวัติศาสตร์ก็คือผลผลิต เป็นการสร้างสรรค์ของประวัติศาสตร์โดยนักประวัติศาสตร์

10. สิ่งที่สังคมถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ และถือกันว่าเต็มไปด้วยข้อเท็จจริง จริงๆแล้วก็เป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้มา เป็นบางสิ่งที่ถูกกำหนดไว้ก่อนตามแนวคิดของนักประวัติศาสตร์นั้น มหาประวัติศาสตร์ ก็คือ จินตนาการเชิงประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นในศตวรรษที่ 19 นั้นเอง


หนังสืออ้างอิง

ไม่มีชื่อผู้แต่ง.(2015). Hayden White for absolute beginners.

http://users.ox.ac.uk/~spet0201/lectures/histlink/whiteho.html.

Vick Rea. (2015). Metahistory. http://www.lehigh.edu/~ineng/syll/syll-metahistory.html.


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ปรัชญา, มานุษยวิทยา, สังคมวิทยา, สัญญวิทยา, จิตวิทยา และทฤษฎีเกี่ยวกับสังคมต่างๆความเห็น (0)