ปฏิรูปการศึกษาด้านเทคนิคการแพทย์ในศตวรรษที่ ๒๑


ในการประชุม ANHPERF ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ศ. ดร. วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล ได้นำเอกสารชื่อ Education Reform for Medical Technologies of the 21st Century มาให้ผม ๑ ชุด เป็นเอกสาร ppt รวม ๒๑ หน้า อ่านแล้วเห็นภาพแนวคิดของการเปลี่ยนแปลงที่ครบรอบด้าน และมีตัวอย่างวิธีการที่ดีมาก

ท่านที่สนใจน่าจะขอเอกสารนี้ได้จาก ศ. วีระพงศ์ได้ที่ virapong.pra(at)mahidol.ac.th

คนทั่วไปมักคิดว่า วิชาชีพเทคนิคการแพทย์ เน้นการทำงานอยู่ในห้องตรวจทางห้องปฏิบัติการ ใช้เครื่องมือที่ทันสมัย ซึ่งก็เป็นความเข้าใจที่ถูกต้อง แต่ไม่ครบถ้วน

นักเทคนิคการแพทย์แห่งศตวรรษที่ ๒๑ ต้องเป็นส่วนหนึ่งของ "ทีมสุขภาพ" (Health Team) เช่นเดียวกับวิชาชีพสุขภาพอื่นๆ ที่ไม่มุ่งทำงานแบบโดดเดี่ยว ต่างวิชาชีพต่างทำ แต่มุ่งสร้างคุณค่าเพิ่มจากความร่วมมือทำงานข้ามวิชาชีพ

วิชาชีพเทคนิคการแพทย์สามารถทำงานสุขภาพเชิงรุก คือเน้นการสร้างเสริมสุขภาพ (Health Promotion) และป้องกันโรค (Disease Prevention) โดยสามารถสร้างสรรค์วิธีทำงานใหม่ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำงานแบบรุกเข้าสู่ชุมชน ไม่ใช่ตั้งรับอยู่ในโรงพยาบาล หรือห้องปฏิบัติการที่เป็นศูนย์ เท่านั้น

จะมีสมรรถนะดังกล่าวได้ การศึกษาของนักเทคนิคการแพทย์ต้องเป็น Competency-Based Learning โดยกำหนดสมรรถนะ (Competencies) มาจากความต้องการของระบบสุขภาพ และต้องมีกิจกรรมการเรียนรู้ ส่วนที่ไม่ถือเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยกิต ที่อาจเรียกว่า extra-curricular activities หรือในศัพท์ใหม่ว่า co-curricular activities ที่ช่วยสร้างสมรรถนะตามเป้าหมายที่ต้องการ รวมทั้งควรมีประสบการณ์การฝึกปฏิบัติงาน ในชุมชน ที่เรียกว่า เทคนิคการแพทย์ชุมชน ด้วย

การขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงนี้ ไม่ได้ดำเนินการเฉพาะภายในประเทศไทย แต่มีการรวมพลังกันในภูมิภาคอาเซียน มีการมาร่วมประชุมกันโดยมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นเจ้าภาพ มีการประกาศ Mahidol Declaration 2013 ASEAN Medical Technology Education


วิจารณ์ พานิช

๒๖ พ.ย. ๕๗


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สภามหาวิทยาลัยความเห็น (0)