หาคำหรือประโยคมาฝึกให้นักเรียนคัดวันละ  5-10 คำทุกวันให้นักเรียนทำงานที่ทำมาส่งทุกวันก่อนเข้าเรียนครูตรวจความถูกต้องและแนะนำแก้ไขนักเรียนที่ยังคัดร่ยมือไม่สวยให้ปรับปรุงคำและประโยคที่คัดไม่สวยให้คัดใหม่อีกจนกว่าจะสวยงาม
      ในการปฎิบัติของนักเรียนครูได้กำหนดกฎเกณฑ์ในการคัดรายมือถ้านักเรียนคนไหนคัดไม่สวยให้คัดใหม่ และให้คำว่า พอใช้  ถ้าได้พอใช้ให้คัดใหม่    ถ้าได้  ดี  ผ่าน ไม่ต้องคัดใหม่
       จากที่ได้ทดลองให้เด็กคัดรายมือเป็นประจำผลปรากฏว่านักเรียนเขียนหนังสือได้สวยงามถูกต้องดีขึ้น