Knowledge คือ ผลสรุปของสิ่งที่รู้ เป็นเนื้อหาของความจริง หลักการ และสารสนเทศในทางธุรกิจเป็นแนวทางในการปฏิบัติ

ความรู้มี 2 ประเภท

 1. สิ่งที่รู้อยู่แล้ว

 2. ความรู้ที่เราสามารถหาสารสนเทศได้