วันแรกที่เรียนได้รู้ความหมายของ KM รู้ถึงความสำคัญของ KMซึ่ง KM คือการบริหารจัดการองค์กรเพื่อมุ่งไปสู่การสร้างฐานข้อมูล แห่งองค์กรใหม่อย่างต่อเนื่อง และยังรู้อีกว่าเกลียวความรู้มีอะไรบ้าง(SECI model)ซึ่งมี 1.สังคม 2.สกัดความรู้ 3.รวมความรู้ และ 4.ฝังความรู้ .................................