วันนี้ (10 พ.ย.49) ได้รับอี-เมล์ เรื่อง Public - private partnerships for hospitals (click) ทำให้นึกขึ้นว่า  แนวคิดเรื่องหุ้นส่วนเป็นแนวคิดที่สำคัญมากต่อการอยู่ร่วมกัน

         โลกยุคสมัยนี้ต้องการความเชื่อ/ค่านิยม ในการอยู่ร่วมกัน   ไม่ใช่ในการมองเป็นเขาเป็นเรา   เป็นคนละพวก

         ในบทความที่อ้างถึงข้างบน   เขาสนใจหุ้นส่วนระหว่างภาครัฐกับภาค (ธุรกิจ) เอกชน   แต่ผมว่าต้องคิดถึงหุ้นส่วนในภาคอาสาสมัครด้วย   สังคมที่ดีต้องเป็นสังคมที่มี "ภาคอาสาสมัคร" เข้มแข็ง   มีผู้คนที่พอใจในความเป็นอยู่ของตนแล้ว   พอใจความมั่นคงในชีวิตของตนแล้ว   แบ่งปันเวลาและอื่น ๆ ในชีวิตเพื่อทำประโยชน์ให้แก่คนอื่น   ช่วยเหลือคนอื่น  ช่วยเหลือสังคม

         โลกยุควัตถุนิยม  เงินนิยม  กำไรนิยม  ยึดถือ "หุ้นส่วน" เพื่อกำไร/ผลประโยชน์   ถ้าสุดโต่งไปเช่นนี้จะเข้าสู่กลียุค

         เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข   เราต้องร่วมกันเป็นหุ้นส่วนในการทำความดีเพื่อผู้อื่น

วิจารณ์  พานิช
 10 พ.ย.49