พื้นฐานความสุข

Tichakorn

family       

        ครอบครัว เป็นหน่วยเล็กๆที่สำคัญเสมอมา ซึ่งมีการพึ่งพาพึ่งพิงและการถ่ายทอดทางพันธุกรรม จนกระทั่งมีการพัฒนาด้านความรู้และความเป็นอยู่ ทำให้บทบาทของคนในครอบครัวเปลี่ยนไป และความสำคัญก็ลดน้อยลง ทำให้เกิดปัญหาใหม่ที่มีชื่อว่า ปัญหาครอบครัว      เอกลักษณ์ของครอบครัวไทยคือการมีครอบครัวเป็นระบบเครือญาติ ซึ่งนอกจากพ่อ แม่ ลูก แล้วยังมีสมาชิคนอื่นที่มาอาศัยร่วมอยู่ด้วย จึงส่งผลให้ความสัมพันธ์ในสังคมนั้นดีมีการช่วยกันทำงาน สมาชิกในครอบครัวมีความใกล้ชิดกันในการทำกิจกรรมต่างๆ สังคมจึงกำหนดบทบาทของแต่ละครอบครัวไว้ตามค่านิยมของแต่ละแห่ง โดยที่มีความเหมือนกันที่มีความใกล้ชิด รักกัน เอาใจใส่กัน สั่งสอนกันและมีจิตใจที่ผูกพันกันไม่ใช่ต่างคนต่างอยู่ ซึ่งจะต้องไม่ลืมว่า ครอบครัวมีความสำคัญต่อการสร้างค่านิยมใหม่ๆในสังคม ไม่ใช่แค่การแต่งกายหรือการกินอาหาร แต่เป็นค่านิยมที่ดีที่น่ารักษาไว้ เช่น ความซื่อสัตย์ การตรงต่อเวลา หรือความขยันอดทน นอกจากนี้ครอบครัวที่ดียังมีผลต่อสุขภาพ เพราะความรัก ความเอื้ออาทร ช่วยป้องกันโรคหัวใจได้ โดยอธิบายด้วยหลักการแพทย์ได้ว่า เวลาที่เราแสดงความเอื้ออาทรด้วยใจจริงต่อใคร ประสาทส่วนพาราซิมพาเทติก จะได้รับการกระตุ้น ทำให้จิตใจรู้สึกสงบขึ้น และระดับฮอร์โมนคอร์ติโซน (ซึ่งถ้ามีมากจะก่อให้เกิดโรคหัวใจได้) ในร่างกาย จะลดลง เด็กที่เติบโตมาในครอบครัวที่ดี จะได้รับความรัก การเลี้ยงดูและอบรมสั่งสอน เมื่อเติบโตขึ้นก็จะกลายเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ และสรร้างครอบครัวที่ดีของตนเองต่อไป ความสุขในครอบครัวก็จะเกิดจากสมาชิกในครอบครัวเป็นหลัก ทุกคนมีส่วนสร้างความผูกพัน ประสานรอยร้าว ปัญหาในบ้านต้องได้รับการแก้ไขด้วยความเข้าใจ ไม่ใช่การใช้อารมณ์ ทุกคนก็จะมีสุขภาพจิตที่ดีและสุขภาพกายที่แข็งแรง family1

 ที่มา : http://www.sexstudy.biz/l_sub_Sara.asp?id=100154

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KM

คำสำคัญ (Tags)#km

หมายเลขบันทึก: 58340, เขียน: 10 Nov 2006 @ 09:43 (), แก้ไข: 27 May 2012 @ 10:11 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)