Knowledge หรือความรู้  คือ
            ผลสรุปของสิ่งที่รู้ เป็นเนื้อหาของความจริง หลักการ และสารสนเทศในทางธุรกิจ เป็นแนวทางในการปฏิบัติ

ความหมายของการจัดการความรู้

  • การบริหารจัดการองค์กรเพื่อมุ่งไปสู้การสร้างฐานความรู้แห่งองค์กรใหม่อย่างต่อเนื่อง
  • การสร้างองค์กรที่ให้การสนับสนุนความรู้
  • การอำนวยความสะดวกให้กับสมาชิกที่อยู่ในองค์กร
  • การสร้างเครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • การให้ความสำคัญกับการทำงานเป็นทีม
ที่มา : เอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชา344-493 SP (Knowledge Management Systems)   ดร.วิภาดา เวทย์ประสิทธิ์